28 lutego 2017 :: Wtorek :: Imieniny: Teofila i Makarego
Postępowanie przetargowe T.I.340/6/2010 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
                                                GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

reprezentowana przez:

BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

UL. ZGIERSKA 2, TEL. 211-19-03, FAX 211-11-68

ogłasza przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości poniżej 193 000 euro

udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

określony szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                               Numer ogłoszenia w BZP:148581 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010r.

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiot zamówienia :przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 3.000.000 zł (słownie trzy miliony złotych) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu zgodnie z Uchwałą Nr LI/533/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 2010r.

Uruchomienie kredytu nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu, w transzach uzgodnionych z Wykonawcą. Kod CPV: 66.11.30.00-5

Nazwa nadana zamówieniu : Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę z zaproponowaną tylko jedną niezmienną ceną obsługi zaciągniętego kredytu.

Cena obsługi zaciągniętego kredytu winna zawierać:

 1. oprocentowanie zmienne kredytu, liczone comiesięcznie w oparciu o stopę procentową jednomiesięcznego WIBOR-u,

 2. stałą comiesięczną marżę wyrażoną w punktach procentowych

 3. wysokość prowizji od kwoty przyznanego kredytu (pobierana jednorazowo),

 4. wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu (za gotowość)

 5. inne opłaty (ich rodzaj i wysokość),

Nie będą prowadzone żadne negocjacje w sprawie ceny zaproponowanej przez Wykonawcę

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę;

Cena jest jedynym kryterium o wadze 100%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez Wykonawcę. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium – otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ocena punktowa ceny ofertowej dokonana zgodnie z formułą:

cena oferty minimalnej

wartość oferty = ---------------------------------- x 100 punktów (%),

cena oferty badanej

gdyż najkorzystniejsza jest wartość minimalna

Cena oferty stanowi sumę:

 1. odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej jednomiesięcznego WIBOR i stałej marży, zgodnie z pkt 6a i 6b, przy czym dla wyliczenia należy przyjąć:

  1. stopę procentową jednomiesięcznego WIBOR z 31 maja 2010r.

  2. kwotę zobowiązania Zamawiającego wynikającego z zaciągniętego kredytu

(3.000 000 zł), przyjmując dla wyliczenia ceny, że uruchomienie kredytu nastąpi
01 września 2010r.,

  1. spłatę kredytu, przyjmując, że nastąpi to w równych miesięcznych ratach dla poszczególnych lat spłaty, zgodnie z harmonogramem ujętym w pkt 12,

 1. wysokość prowizji wyrażoną kwotowo od przyznanego kredytu,

 2. wysokość innych opłat wyrażoną kwotowo.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje faksem a następnie listem poleconym.

Wymagany okres realizacji zamówienia – do 31 grudnia 2010r.

Uruchomienie kredytu nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu, w transzach uzgodnionych z Wykonawcą.

Kredyt będzie spłacany w latach 2011-2022, w ratach miesięcznych, których maksymalna wysokość wynosi według harmonogramu:

2011 r.–250 000,- zł; 2012 r. –250 000,- zł; 2013 r. –250 000,- zł; 2014 r.– 250 000,- zł

2015 r –250 000,- zł; 2016 r. –250 000,- zł; 2017 r. –250 000,- zł; 2018 r.– 250 000 ,- zł

2019 r –250 000,- zł; 2020 r. –250 000,- zł; 2021 r. - 250 000,- zł 2022 r. - 250 000,- zł

Płatność rat kapitałowych będzie następować na koniec każdego miesiąca
Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą usługi będą prowadzone w złotych PLN.

Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne do 15 dnia po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego, przy czym:

  1. pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się w dniu ........2009r.

  2. kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego

  3. ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.

Oferent akceptuje wcześniejszą spłatę kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi opłatami.

Oferent akceptuje niewykorzystanie części kredytu i nie będzie z tego tytułu żądał żadnych opłat ani prowizji

Wyklucza się – jako warunek Wykonawcy – założenie rachunku bieżącego przez Zamawiającego w banku Wykonawcy.

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który pobierze od Zamawiającego niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz złoży przy formularzu ofertowym:

Pisemne oświadczenia, że :

- spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (wg załącznika do SIWZ),

- brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP (wg załącznika do SIWZ),

- pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, liczonych od dnia upływu składania ofert,

- uzyskał wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

UWAGA I: wymienione oświadczenia znajdują się na formularzu ofertowym, który oferent zobowiązany jest wypełnić i podpisać na każdej stronie, pod rygorem odrzucenia oferty; formularz ofertowy jest załączony do niniejszej specyfikacji.

Niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia stanowiące załączniki nr 3 i 4 do SIWZ

Zgodnie z art. 87, ust. 1 ustawy - w czasie dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy PZP, dokumentów i oświadczeń potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1ustawy PZP oraz wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

oraz dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków w zakresie:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - przedłożenia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług udzielania kredytów,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usług udzielenia kredytu jednostkom samorządu terytorialnego, potwierdzonych dokumentem, że te usługi zostały wykonane należycie.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez przedłożenie sprawozdania finansowego albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta w myśl ustawy o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe (tj. za lata 2007, 2008, 2009), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 PZP - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedkłada:.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia, w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.

Pełnomocnictwo Wykonawcy do podpisywania oferty i uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty,

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

-. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-
Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie,
-
Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego warunku to Statut banku bądź odpowiednie zaświadczenie z banku centralnego o możliwości udzielania kredytów,

- Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca przedstawi nie mniej niż 2 usługi udzielenia kredytu, potwierdzone referencjami, udzielone jednostkom samorządu terytorialnego.

UWAGA II – żądane dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy z podpisem i imienną pieczątką, pod rygorem odrzucenia oferty.
UWAGA IIIw przypadku, gdy którykolwiek z żądanych dokumentów i oświadczeń nie ma odniesienia do sytuacji prawnej Wykonawcy – niezbędne jest dołączenie oświadczenia o przyczynach ich braku.
-
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych,

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wymienionych wyżej (jako opcja) (odpis z właściwego rejestru, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) a także nie można uzyskać aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym sa składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 13.7. SIWZ.

-. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

-. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

Ocena spełnienia tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana odpowiednio indywidualnie w stosunku do każdego z tych Wykonawców lub łącznie w odniesieniu do wszystkich Wykonawców (wadium) na podstawie przedłożonych: oświadczeń i innych wymaganych dokumentów określonych w pkt.13 SIWZ.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków będzie dokonywana według zasady: "spełnia/nie spełnia".

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, pokój nr 06 ( kancelaria), nie później niż do 17.06.2010r. godz. 1130
Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Ofertę należy zapakować w kopertę (opakowanie) zewnętrzną zamkniętą zatytułowaną "Oferta na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego - nie otwierać przed 17.06.2010r. godz. 12
00" oraz kopertę wewnętrzną oznaczoną nazwą firmy.
Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne pod warunkiem, że wykonawca zamieści to w kopercie lub opakowaniu oznaczonym jak wyżej w niniejszej specyfikacji, z zaznaczeniem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
Koperty oznaczone "WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności

Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu
Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
Wykonawca może wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający ustala
wadium w wysokości 11 000 zł.

Konto na które należy wpłacić wadium: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005 Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17. 06. 2010r .godz. 12 00 pok. nr 36.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli nie będzie spełniała przepisów ustawy lub postanowień

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Stosownie do przepisu art. 38 ust.3 ustawy, Zamawiający nie zwoła informacyjnego zebrania

Wykonawców.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, po otwarciu ofert doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli

przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek informację o kwocie, jaką Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a także informacje dotyczące nazw (firm),

adresów Wykonawców, cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień – przysługuje prawo do

środka odwoławczego przewidzianego w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. ( t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz.1655 ze zmianami ) Dział VI.

Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest

Anna Czekała – Skarbnik Miasta, pokój nr 24 Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku,

w godz. od 9ºº do 15ºº, tel. (0-42) 211-17-42.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej stosuje się przepisy ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zmianami)

Termin związania ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Za      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

          
         Kons
tantynów Łódzki, dn. 09.06.2010r.

         SIWZ - pobierz plik

         Załącznik nr 1 - pobierz plik   Załacznik nr 2 - pobierz plik  Załącznik nr 3 - pobierz plik  Załącznik n r 4 - pobirz plik

         Link do materiałów finansowych za lata 2008-2009 - Link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstantynów Łódzki, dn. 14.06.2010r.

T.I.340/6/2010

Dotyczy: postępowania przetargowego Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Nr ref. sprawy T.I.340/6/2010

 

W dniu 14.06.2010r. Bank wystąpił z pytaniem:

Pytanie 1.

Czy w przypadku braku (na stronach BIP Gminy Konstantynów Łódzki) lub informacji niepełnych zawartych w w/w dokumentach Gmina Konstantynów Łódzki zobowiązuje się do ich przedłożenia wraz z wnioskiem kredytowym i załącznikami po ewentualnym wygraniu przetargu przez nasz Bank?

W celu oceny zdolności kredytowej Bank wymaga następujących dokumentów:

 1. zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym Regon,

 2. dokumentu o wyborze organu wykonawczego JST,

 3. uchwałę o powołaniu skarbnika/głównego księgowego,

 4. Uchwałę Rady w sprawie uchwalenia budżetu na obecny rok budżetowy wraz z informacja o stanie mienia komunalnego oraz załącznikami

- załącznikiem planu dochodów,

- załącznikiem planu wydatków,

- załącznikiem przychodów i rozchodów,

- załącznikiem wydatków na zadania inwestycyjne.

 1. Uchwałę Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu,

 2. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu,

 3. Uchwałę Rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok,

 4. Roczne sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata oraz za ostatni kwartał, sporządzane na załącznikach do rozporządzania Ministra Finansów:

 1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

 2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

 1. Opinię RIO o wykonaniu budżetu za dwa ostatnie lata,

 2. Opinię RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu, prawidłowości dostarczonej do budżetu prognozy kwot długu ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów lat następnych

 3. Opinię RIO do sprawozdania z wykonania budżetu w I kwartale, zgodnie z terminami sprawozdawczości.

 4. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał:

 1. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

 2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń zgodnie z terminami sprawozdawczości,

Odpowiedź

Tak. Zamawiający przedłoży wyłonionemu Bankowi wymagane dokumenty wskazane w pkt od 1 do 12

z wyjątkiem wymienionych pkt 11, gdyż Regionalna Izba Obrachunkowa takiej opinii nie wydaje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Konstantynów Łódzki, dn. 15.06.2010r.


T.I.340/6/2010

Dotyczy: postępowania przetargowego „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

kod CPV : 66.11.30.00-5 Nr ref. sprawy T.I.340/6/2010

W dniu 15.06.2010r. Bank wystąpił z pytaniem:

Pytanie 1.

Czy w harmonogramie spłat kredytu rata kapitałowa ma zostać zaokrąglona np. do pełnych tysięcy złotych?

Jeżeli tak to, która rata ma być wyrównująca – pierwsza ( styczniowa) czy ostatnia ( grudniowa)? Niezastosowanie zaokrągleń spowoduje, że pierwsza rata kapitałowa będzie wynosić 20.837,00 zł

a kolejnych 11 rat kapitałowych 20.833,00 zł

Odpowiedź

Tak, pierwsza rata.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert ZP-12 - pobierz plik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Konstantynów Łódzki, dn. 18.06.2010r.

T.I.340/6/2010

Dotyczy: postępowania przetargowego Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Nr ref. sprawy T.I.340/6/2010

Streszczenie punktowe złożonych ofert

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim zgodnie z art.92 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2007r. Nr 233, poz.1655 ze zmianami) przekazuje punktowe streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Numer oferty

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

1

Bank Spółdzielczy

w Poddębicach

ul. Łódzka 33

99-200 Poddębice

88,91

2

Bank Spółdzielczy

w Aleksandrowie Łódzkim

ul. Senatorska 2a

95-070 Aleksandrów Łódzki

100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstantynów Łódzki, dnia 18.06.2010r.

oznaczenie sprawy : T.I .340/6/2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pt. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”


Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku– Prawo zamówień publicznych ( t. j. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ) w imieniu Zamawiającego Gminy Konstantynów Łódzki informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy :

Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim

ul. Senatorska 2a, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

z ceną oferty 960 735,15 PLN

Wyżej wymieniona oferta, jako nie podlegająca odrzuceniu uzyskała największą ilość punktów w jedynym kryterium – najniższej ceny.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art.

94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w formie faksu lub drogą elektroniczną albo w terminie nie krótszym niż 10 dnia, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane pisemnie – drogą pocztową.

W tym celu należy skontaktować się z Panią Anną Czekałą – Skarbnikiem Miasta

tel. 42 2111173 w.134 , pok.24 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


---

 

 

 Pokaż rejestr zmian