Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Komórki organizacyjne Urzędu Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, menu 119 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tomasz Pawlaczyk - Główny Specjalista

Kontakt: (42) 211 11 73 wew. 128  faks 42 233 80 32,

Miejsce: I piętro, pok. 5


Do zadań stanowiska ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

1) monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie miasta w tym koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych;

2)  przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o awariach lub szkodach w urządzeniach infrastruktury technicznej oraz o innych zdarzeniach, współpraca w tym zakresie ze strażą miejską;

3) w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

a)      uzgadnianie z KP PSP i Oddziałem Miejskim Związku OSP RP zakresu i sposobu realizacji przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej na obszarze miasta.

b)      planowanie i rozliczanie kosztów gminy dotyczących ochotniczych straży pożarnych w zakresie określonym ustawą o ochronie przeciwpożarowej i wynikającym z umów zawartych w tym zakresie;

c)      współdziałanie z Zarządem Miejskim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych;

d)      prowadzenie ewidencji członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie uprawnień do udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniu;

e)      wspierane działań na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami;

f)       współudział w organizowaniu konkursów propagujących działalność Ochotniczych Straży Pożarnych;

g)      wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

h)      przygotowywanie informacji o realizacji zadań przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej na wystąpienie właściwej komisji rady miejskiej

4) w zakresie obrony cywilnej - realizowanie przedsięwzięć dotyczących:

a)      tworzenia przygotowania do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

b)      przygotowywania organizowania ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

c)      planowania zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowania ludności,

d)      planowania zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

e)      planowania zapewnienia ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

f)       wyznaczania zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,

g)      zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

h)      zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

i)        integrowania sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

j)        opracowywania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

k)      współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej,

l)        opiniowania wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,

m)    opracowywania informacji dotyczących realizowanych zadań,

n)      współpracy z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

o)     kontrolowania przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,

p)      określania zadań obrony cywilnej dla instytucji, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych i społecznych, organizacji ratowniczych działających na obszarze miasta oraz koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie ich realizacji,

q)      organizowania szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej i w zakresie powszechnej samoobrony,

r)       organizowania i koordynowania ćwiczeń obrony cywilnej,

s)       organizowania i prowadzenia szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,

t)        przygotowywania i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;

5)      ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze miasta przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej oraz ustalenie osób na funkcję komendanta formacji obrony cywilnej;

6)      opracowywanie i utrzymywanie w aktualności wieloletniego planu obrony cywilnej miasta;

7)      opracowywanie rocznego planu działania obrony cywilnej;

8)      okresowe opracowywanie informacji do oceny stanu przygotowań i realizacji zadań brony cywilnej i na wystąpienia szefa obrony cywilnej powiatu;

9)      organizowanie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, w  tym ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

10)  opracowywanie i uaktualnianie planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

11)  utrzymywanie i prowadzenie miejskiego magazynu sprzętu OC i ochrony przeciwpowodziowej, w tym ponoszenie odpowiedzialności materialnej za przechowywany sprzęt oraz przeprowadzanie konserwacji sprzętu będącego w magazynie OC;

12)  przygotowywanie informacji o realizacji zadań obrony cywilnej na wystąpienia szefa obrony cywilnej powiatu;

13)  planowanie i rozliczanie kosztów realizacji zadań zleconych i własnych w zakresie obrony cywilnej;

14)  w zakresie spraw obronnych:

a)      prowadzenia spraw dotyczących realizacji zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych:

-          opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji akcji kurierskiej oraz doręczania dokumentów powołania,

-          współpraca z WKU, Starostwem Powiatowym, Urzędem Wojewódzkim i Policją w zakresie realizacji w/w zadań,

-          organizowanie i udział w szkoleniach i treningach akcji kurierskiej,

-          dokonywanie rocznej oceny realizacji zadań związanych z akcją kurierską,

-          sporządzania sprawozdań.

b)      wykonywanie zadań w zakresie świadczeń na rzecz obrony:

-          udzielanie wojskowym komendantom uzupełnień oraz właściwym organom o nieruchomościach i rzeczach ruchomych, które mogą być przedmiotem świadczeń,

-          przyjmowanie i rejestracja wniosków oraz przygotowywanie rocznego planu świadczeń osobistych i rzeczowych,

-          wystawianie wezwań i decyzji do wykonania świadczenia,

-          wypisywanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych,

-          prowadzenie rejestru świadczeń;

c)    w zakresie zadań obronnych:

-          opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania miasta,

-          planowanie i realizacja zadań obronnych związanych z podwyższaniem gotowości obronnej w czasie pokoju i na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny,

-          realizacja zadań obronnych oraz szkoleń obronnych,

-          opracowywanie i utrzymywanie w bieżącej aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru;

15)  w zakresie zarządzania kryzysowego:

a)      opracowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego,

b)      realizacja zadań w zakresie wynikającym z powołania i określania zadań miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego,

c)      planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów w zakresie reagowania na potencjalne zagrożenia,

d)      wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta;

16)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;

17)  realizacja zadań w zakresie zgromadzeń publicznych;

18)  przyjmowanie zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej;

19)  współpraca z resortem obrony narodowej w zakresie udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach miejskich.

 

     
* Uwaga!!! Ze względu na filtry antyspamowe przyjmowane są tylko wiadomości z poprawnie wypełnonym adresem e-mail Urzędu jako odbiorcy (pole To: w nagłówku wiadomości). 

Metryka

sporządzono
2008-09-30 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-04-26 00:00 przez Walus Marta
zmodyfikowano
2021-02-19 14:04 przez Walus Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4237
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.