Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Petycje Petycje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Petycje, menu 225 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Petycje

Petycje

Podstawa prawna : ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

Przedmiot petycji:

żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Burmistrza.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję może złożyć :

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów – w interesie publicznym podmiotu wnoszącego petycje albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Składanie petycji:

petycję można złożyć w formie pisemnej na adres :

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

ul. Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

sekretariat@konstantynow.pl lub ePUAP

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać :

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • w przypadku petycji zbiorowych np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, należy podać nazwę każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Podmiot, o którym mowa wyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu danych osobowych podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu trzeciego w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji .

Anonimy nie są rozpatrywane

Petycja składana w formie pisemnej może być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;

  • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawiera adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Termin załatwienia petycji :

bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem – w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez burmistrza składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy burmistrz może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji ( petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu ogłasza się sposób załatwienia petycji wielokrotnej.

Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycje o sposobie jej załatwienia.

Metryka

data wytworzenia
2016-05-02
data udostępnienia
2016-05-02
sporządzone przez
Krawczyk Radosław
opublikowane przez
Mariusz Kaluska
ilość odwiedzin
2037
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.