Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Ochrona danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ochrona danych osobowych, menu 619 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl, tel. (42) 211 11 73.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • realizacji umów zawartych przez Administratora,
  • a w szczególnych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 6. Pozyskane dane bądą przetwarzane przez okres niezbędny do celów określonych w pkt. 4. Następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  2. ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. przeniesienia swoich danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. wycofania zgody w każdym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią / Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów.
 9. Pana/Pani dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - milczące załatwienie sprawy

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl, kancelaria@konstantynow.pl, tel. (42) 211 11 73.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl lub telefonicznie (42) 211 11 73 wewn. 147.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy w celu załatwienia spraw milcząco.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 122a – 122h), co jest zgodne z artykułem  6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa – podmioty Publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

Odbiorcą danych, zgodnie z art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą być również strony postępowania w zakresie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty, z którymi Administrator w ramach świadczonych usług zawarł umowę powierzenia danych osobowych. 

6. Pozyskane dane będziemy przetwarzać, w tym przechowywać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku zakwalifikowania dokumentacji na kategorię A, po 25 latach od dnia zakończenia Pani/Pana sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Łodzi, plac Wolności 1, 91-415 Łódź, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

7. Osoba, której dane Administrator pozyskał, w zakresie przetwarzanych danych ma prawo do:

a)        dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych, 

b)        ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),

c)         wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dostęp do akt postępowania czy sprostowania realizowany jest w oparciu o zasady Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy milcząco.

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

10. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.

 

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt wskazujący okres przechowywanie dokumentacji w archiwum Urzędu Miejskiego - do pobrania.

Metryka

sporządzono
2018-05-23 przez Goleń-Kurta Marzena
udostępniono
2018-05-23 00:00 przez Mariusz Kaluska
zmodyfikowano
2020-02-06 15:26 przez Kaluska Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1816
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.