Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Ogłoszenia przetargowe - Nieruchomości Przetargi 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Przetargi 2023, menu 1283, artykuł 4269 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2023

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. 1 Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-15 jako działki:

nr 52/12 o pow. 0,0853 ha (wraz z udziałem 853/4984 części działki nr ewid. 52/18),

nr 52/13 o pow. 0,0788 ha (wraz z udziałem 788/4984 części działki nr ewid. 52/18),

nr 52/14 o pow. 0,0788 ha (wraz z udziałem 788/4984 części działki nr ewid. 52/18),

nr 52/17 o pow. 0,0979 ha (wraz z udziałem 979/4984 części działki nr ewid. 52/18),

objętej księgą wieczystą nr LD1P/00017456/0, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbył się dnia
14 września 2022 roku.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbył się dnia
28 grudnia 2022 roku.

Uwaga: Każda z działek tj.: nr 52/12, nr 52/13, nr 52/14, nr 52/17 (wraz z udziałem w działce nr ewid. 52/18) będzie licytowana oddzielnie.

Cena wywoławcza działki:

nr 52/12 (wraz z udziałem 853/4984 części działki nr ewid. 52/18) wynosi 236 900,00 zł brutto  (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 52/13 (wraz z udziałem 788/4984 części działki nr ewid. 52/18) wynosi 218 800,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy osiemset złotych  00/100), w tym podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 52/14 (wraz z udziałem 788/4984 części działki nr ewid. 52/18) wynosi 218 800,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy osiemset złotych  00/100), w tym podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 52/17 (wraz z udziałem 979/4984 części działki nr ewid. 52/18) wynosi 271 900,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych  00/100), w tym podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wysokość wadium dla działki:

nr 52/12 wynosi - 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

nr 52/13 wynosi - 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

nr 52/14 wynosi - 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

nr 52/17 wynosi - 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, parter, Sala Konferencyjna:

 • dla działki nr 52/12 o godz. 900
 • dla działki nr 52/13 o godz. 930
 • dla działki nr 52/14 o godz. 1000
 • dla działki nr 52/17 o godz. 1030

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowych działek brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwałą XXXVI/293/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki  jest to teren oznaczony symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz symbolem R – teren upraw polnych.

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
na podstawie której ww. nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową  gospodarczą wraz z  niezbędną infrastrukturą techniczną.

Działki nr 52/12, nr 52/13, nr 52/14, nr 52/17 mają kształt zbliżony do prostokąta o głębokości ok. 19 m. Działki są nieogrodzone, niezabudowane, nieuzbrojone w media, ponadto na działkach występuje zieleń – wysoka trawa, samosiejki drzew i krzewów.

Działka nr 52/18 przeznaczona jest pod komunikację wewnętrzną (łączy ww. działki z drogą publiczna gminną – ul. 1-ego Maja).

W ul. 1-ego Maja dostępne media: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja.

Otoczenie działek stanowią tereny mieszkaniowe, rolne oraz rzeka Łódka.

Zgodnie z odpisem księgi wieczystej nr LD1P/00017456/0  ww. działki wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Ponadto nie toczy się z tej nieruchomości postępowanie egzekucyjne, ani żadne inne, które w jakikolwiek sposób mogłoby ograniczyć prawo zbycia działek.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które powinno być wniesione w pieniądzu PLN na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim:

BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

05 8780 0007 0000 0316 1000 0005

do dnia 13 kwietnia 2023 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędy Miejskiego
w Konstantynowie Łódzkim
.

W tytule przelewu wadium należy podać adres nieruchomości i numer działki, której dotyczy przetarg oraz imię i nazwisko uczestnika/ów przetargu.

 1. Stawienie się osobiście lub ustanowienie pełnomocnika.
 2. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:
 • dowodu wpłaty wadium,
 • dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu (dowód osobisty lub paszport),
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości aktualnym na dzień przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewygrania przetargu (wg załącznika nr 1),
 • w przypadku, gdy osobę (fizyczną lub prawną), która wniosła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej,
 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

- stawiennictwo obojga małżonków albo,

- przedłożenie pisemnej zgody w formie potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu, celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę,

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

- wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo,

- odpis orzeczenia sądowego ustanawiającą rozdzielność majątkową albo,

- pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,

 • w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaś osoba prawna wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
 • osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym w języku polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Postąpienie minimum 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) tj. dla działki: nr 52/12 minimum 2 370,00 zł, nr 52/13 minimum 2 190,00 zł, nr 52/14 minimum 2 190,00 zł, nr 52/17 minimum 2 720,00 zł.

Przed zawarciem aktu notarialnego, oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia na konto wskazane w protokole z przeprowadzonego przetargu.

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU:

Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący.

DODATKOWE INFORMACJE:

Z uwagi na to, że nieruchomości mają charakter rolny, w przypadku nabycia przez jeden podmiot nieruchomości o powierzchni od 0,3 ha do 1 ha, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu z ważnych powodów. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 19 i 20 lub pod numerem telefonu: 42 211 11 73 wew. 131 lub 133.

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

 

Załącznik nr 1

mapa poglądowa

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 03-02-2023

Okres wywieszenia do dnia: 18-04-2023

Metryka

sporządzono
2023-02-03 przez Skorupa Aleksandra
udostępniono
2023-02-03 13:23 przez Skorupa Aleksandra
zmodyfikowano
2023-02-03 13:26 przez Skorupa Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1349
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.