Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Realizowane projekty Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, menu 263, artykuł 905 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"

Logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności - promuje łódzkie

Projekt „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

1. Budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego.

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zbudowanie nowoczesnej i kompleksowej e-Administracji publicznej na obszarze województwa łódzkiego oraz szeroki rozwój e-usług publicznych, zapewniający wyeliminowanie tradycyjnego sposobu załatwiania spraw, dzięki czemu wzrośnie efektywność zarządzania jednostkami administracji samorządowej, poprawi się dostęp do usług publicznych i jakość ich świadczenia oraz nastąpi rozwój komunikowania się za pomocą Internetu.Korzyści z przedmiotowego projektu odczują zarówno urzędnicy jak i obywatele z terenu województwa łódzkiego:

 • urzędnicy w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu A2A
 • obywatele w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu C2A
 • przedsiębiorcy w zakresie e-usług związanych z załatwianiem spraw w urzędach typu

 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

A. Poprawa zarządzania oraz efektywności i przejrzystości pracy urzędników.

Część Partnerów projektu wdroży System Obiegu Dokumentów w swoich jednostkach organizacyjnych, zaś część partnerów i Lider projektu zintegruje istniejące już systemy z Platformą e-usług Publicznych, co umożliwi łatwy dostęp do dokumentów i kontrolę nad ich obiegiem. Wykorzystanie rozbudowanych technologii pozwoli na:

 • optymalizację procesów pracy w jednostkach administracji publicznej
 • przejrzystość wykonywanych zadań
 • ułatwienie eliminacji ewentualnych błędów
 • oszczędność czasu pracy
 • zmniejszenie obciążeń pracowników
 • poprawa jakości i efektywności pracy

Nowoczesne aplikacje ułatwiające dostęp do dokumentów, zwłaszcza księgowych i ekonomicznych pozwolą na lepsze planowanie i zarządzanie jednostkami, przyspieszą podejmowanie decyzji poprawią ich merytoryczną jakość.

B. Zwiększenie dostępu do e-usług dla obywateli regionu łódzkiego.

Projekt przewiduje stworzenie Platformy e-Usług Publicznych, w ramach zbudowanej serwerowi dla Centrum Przetwarzania Danych. Platforma umożliwi 24-godzinny dostęp do e-usług publicznych przez 7 dni w tygodniu. Dostęp do platformy dla obywateli będzie umożliwiony poprzez sieć internetową z domu lub za pośrednictwem sieci Infomatów umieszczonych u Partnerów Projektu i Lidera. Korzyści odczują przede wszystkim obywatele: mieszkańcy i przedsiębiorcy, dzięki możliwości elastycznego wyboru miejsca i pory dnia do załatwiania spraw urzędowych. Zapewniony zostanie bowiem dostęp do informacji i usług publicznych poza rzeczywistymi godzinami pracy urzędów. Wdrożenie usług on-line wraz z możliwością pobierania i odsyłania dokumentów wpłynie na oszczędność czasu obywateli, którzy dotychczas musieli osobiście stawić się w urzędzie w celu załatwienia sprawy. Korzyścią będzie także obniżenie kosztów ponoszonych na dojazd. Instalacja sieci infomatów, zapewni dostęp do informacji publicznej wszystkim obywatelom, także tym którzy nie posiadają dostępu do Internetu. Wdrożenie omówionych powyżej elementów projektu, poza zwiększeniem dostępu do elektronicznych usług publicznych, przyniesie następujące korzyści:

 • zwiększenie dostępu do informacji
 • usprawnienie kontaktów między obywatelami a jednostkami samorządowymi
 • podniesienie standardu obsługi obywateli
 • zmniejszenie kosztów zarówno po stronie obywateli jaki urzędu
 • oszczędność czasu

 C. Realizacja polityki równych szans i przeciwdziałanie „wykluczeniu cyfrowemu”.

Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na zapewnienie zdalnego dostępu do urzędów dla osób niepełnosprawnych, bez konieczności uciążliwego przemieszczania się, a tym samym umożliwienie pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Ta cecha projektu jest zgodna z priorytetami Unii Europejskiej w zakresie działań mających wyrównać szanse osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym określonych w dokumencie „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej: europejski plan działania na lata 2008-2009”. Poprzez wyposażenie urzędów Partnerskich w sprzęt i oprogramowanie oraz zintegrowanie ich z Platformą elektronicznych usług publicznych ograniczona zostanie dysproporcja w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w sferze e-Governement, usług administracji publicznej świadczonych za pośrednictwem mediów elektronicznych (np. Internet). Będzie to także zgodne z zapisami IV Osi Priorytetowej RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 o wyrównaniu dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa. Wdrożenie Projektu zapobiega „wykluczeniu cyfrowemu”, szczególnie obszarów wiejskich i małych miast.

2. Wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej.

W ramach projektu zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania technicznei technologiczne, w postaci sprzętu jak i oprogramowania, które umożliwią usprawnienie przepływu informacji, ograniczenie kosztów i czasu przeznaczonych dotychczas na wykonywanie czynności manualno-papierowych oraz poprawę bezpieczeństwa pracy i komunikacji. Przedmiotowy projekt przewiduje kompleksowe rozwiązanie polegające na wdrożeniu nowoczesnych systemów informatycznych w 150 instytucjach Partnerów: urzędach administracji samorządowej i ich jednostkach organizacyjnych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych jednostek administracyjnych. Szeroki zakres technologiczny projektu, implementacja wielu jego elementów jednocześnie przyniesie korzyści w postaci usprawnienia procedur realizacji zadań przez jednostki administracji samorządowej. W tym zakresie korzyści odczują pracownicy, którzy dotychczas tracili czas np. na zbędne powielanie dokumentów. W przypadku obywateli wymierną korzyścią będzie skrócenie okresu oczekiwania na załatwienie sprawy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celu cząstkowego jakim jest:

A. Poprawa bezpieczeństwa sieci i zabezpieczeń w zakresie użytkowanych urządzeń teleinformatycznych.

W ramach Projektu przewidywane jest zrealizowanie bezpiecznych punktów styku z siecią Internet. Dodatkowo dla niezawodnego i efektywnego połączenia wszystkich serwerów i kluczowych urządzeń sieciowych z użytkownikami, przewiduje się wyposażenie sieci teleinformatycznej Partnerów w urządzenia dostępowe charakteryzującej się wydajnością i niezawodnością. W ramach projektu przewidywane jest także wdrożenie oprogramowania antywirusowego.

Użytkownicy

Projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców obejmującej obywateli i przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) będących partnerami projektu oraz pracowników urzędów i ich jednostek organizacyjnych. Korzyści jakie osiągną poszczególni odbiorcy projektu:

·         Obywatele i przedsiębiorcy – realizacja projektu umożliwi tej grupie odbiorców dostęp do szeregu usług publicznych on-line. Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom gmin oraz powiatów biorących udział w projekcie zaoszczędzi to czas, a także umożliwi kontrolowanie załatwianych spraw. Warto podkreślić, iż odbiorcami projektu nie będą tylko przedsiębiorcy obecnie działający na terenie realizacji projektu, ale także nowi inwestorzy. Projekt będzie miał szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych mających problemy z poruszaniem się. Dzięki realizacji projektu będą oni mogli załatwić wiele spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.

·         Pracownicy urzędów i ich jednostek organizacyjnych - realizacja projektu pozwoli tej grupie odbiorców na bardziej efektywną pracę poprzez miedzy innymi oszczędność czasu. Pracownicy urzędów i ich jednostek organizacyjnych dzięki realizacji projektu usprawnią swoje dotychczasowe obowiązki poprzez skrócenie czasu podejmowania decyzji. Czynności manualno-papierowe wykonywane przez pracowników zostaną skrócone do minimum. Większa efektywność urzędników i mniejsza liczba błędów przez nich popełnianych wpłynie na poprawę wizerunku instytucji biorących udział w projekcie.


Uczestnicy

Liderem projektu jest Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami:

1 Gmina Aleksandrów
2 Gmina Aleksandrów Łódzki
3 Gmina Andrespol
4 Gmina Bedlno
5 Gmina Bielawy
6 Gmina Bolesławiec
7 Gmina Brójce
8 Gmina Brzeziny
9 Gmina Brzeźnio
10 Gmina Budziszewice
11 Gmina Cielądz
12 Gmina Czarnocin
13 Gmina Czarnożyły
14 Gmina Dalików
15 Gmina Daszyna
16 Gmina Dąbrowice
17 Gmina Dłutów
18 Gmina Dobryszyce
19 Gmina Drużbice
20 Gmina Goszczanów
21 Gmina Góra Św. Małgorzaty
22 Gmina Grabica
23 Gmina Grabów
24 Gmina i Miasto Drzewica
25 Gmina i Miasto Szadek
26 Gmina i Miasto Warta
27 Gmina Inowłódz
28 Gmina Kamieńsk
29 Gmina Kiełczygłów
30 Gmina Kleszczów
31 Gmina Klonowa
32 Gmina Kluki
33 Gmina Konstantynów Łódzki

34 Gmina Kowiesy
35 Gmina Krośniewice
36 Gmina Krzyżanów
37 Gmina Kutno
38 Gmina Lgota Wielka
39 Gmina Lipce Reymontowskie
40 Gmina Lututów
41 Gmina Łanięta
42 Gmina Łask
43 Gmina Łęczyca
44 Gmina Łowicz
45 Gmina Łubnice
46 Gmina Maków
47 Gmina Miasto Brzeziny
48 Gmina Miasto Łęczyca
49 Gmina Miasto Rawa Mazowiecka
50 Gmina Miasto Sieradz
51 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
52 Gmina Miejska Pabianice
53 Gmina Moszczenica
54 Gmina Nieborów
55 Gmina Nowe Ostrowy
56 Gmina Opoczno
57 Gmina Oporów
58 Gmina Ostrówek
59 Gmina i Miasto Pajęczno
60 Gmina Piątek
61 Gmina Poddębice
62 Gmina Przedbórz
63 Gmina Rogów
64 Gmina Rusiec
65 Gmina Rząśnia
66 Gmina Rzeczyca
67 Gmina Rzgów
68 Gmina Skierniewice
69 Gmina Skomlin
70 Gmina Sławno
71 Gmina Słupia
72 Gmina Sokolniki
73 Gmina Strzelce
74 Gmina Strzelce Wielkie
75 Gmina Sulmierzyce
76 Gmina Świnice Warckie
77 Gmina Tuszyn
78 Gmina Ujazd
79 Gmina Uniejów
80 Gmina Wartkowice
81 Gmina Widawa
82 Gmina Wieruszów
83 Gmina Wierzchlas
84 Gmina Witonia
85 Gmina Wodzierady
86 Gmina Wola Krzysztoporska
87 Gmina Wolbórz
88 Gmina Wróblew
89 Gmina Zduny
90 Gmina Zelów
91 Gmina Złoczew
92 Gmina Żelechlinek
93 Gmina Żychlin
94 Miasto Bełchatów
95 Miasto i Gmina Działoszyn
96 Miasto Kutno
97 Powiat Brzeziński
98 Powiat Łęczycki
99 Powiat Łowicki
100 Powiat Łódzki Wschodni
101 Powiat Opoczyński
102 Powiat Pabianicki
103 Powiat Pajęczański
104 Powiat Piotrkowski
105 Powiat Poddębicki
106 Powiat Tomaszowski
107 Powiat Wieluński
108 Powiat Wieruszowski
109 Powiat Zduńskowolski

Przedmiotem projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest:

 • zakup i instalacja sprzętu oraz urządzeń dla podłączenia sieci informatycznych Partnerów projektu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet wraz z modernizacją serwerowni,
 •  zakup i instalacja zestawów komputerowych typu PC,
 • zakup i instalacja serwerów wraz z macierzami dyskowymi i niezbędnym osprzętem,
 • zakup i instalacja Infomatów,
 •  zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji,
 •  zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania systemu obiegu dokumentów,
 • zakup i instalacja oprogramowania antywirusowego,
 • zakup i wdrożenie oprogramowania portalu internetowego Wrota Regionu Łódzkiego, którym zostaną uchomione usługi elektroniczne,przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników korzystających z systemu obiegu dokumentów.

 Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, 
Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne

Koszt całkowity projektu 21 533 000,00 PLN brutto (100 %)

Dofinansowanie z EFRR 18 303 050,00 PLN brutto (85%)

Wkład własny 3 229 950,00 PLN brutto (15%)

 

 

 

 

 

Strona internetowa projektu - http://www.elodzkie.pl/

Metryka

sporządzono
2013-01-21 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-05-13 00:00 przez Radosław Krawczyk
zmodyfikowano
2016-05-13 10:32 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
818
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.