Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Zamówienia publiczne Rok 2017 - postępowania zakończone Postępowania poniżej 30000 euro
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie nr PF.271.1.2017.PK na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu - Postępowania poniżej 30000 euro, menu 384, artykuł 1243 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania poniżej 30000 euro

Ogłoszenie nr PF.271.1.2017.PK na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu

Ogłoszenie nr PF.271.1.2017.PK

 

Gmina Konstantynów Łódzki, z siedzibą przy ul. Zgierskiej 2 w Konstantynowie Łódzkim, zaprasza do składania ofert na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu pn: ”Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4 w Konstantynowie Łódzkim na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych”

 

Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający:
Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Henryka Brzyszcza
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

NIP – 731-19-93-975

REGON -  472057690

tel. (42) 211 – 12 - 12

fax: (42) 211 - 11- 68

e-mail: sekretariat@konstantynow.pl
osoba do kontaktu:

Przemysław Krygier – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy

Referat Pozyskiwania Funduszy, Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

tel. (42) 211 -12 - 12 wew. 144

e-mail: ue@konstantynow.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

Inspektor nadzoru jest zobowiązany do wypełniania obowiązków zgodnie z obowiązującym prawem polskim, w szczególności:

 

1)             Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu, czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót.

2)             Udział w przekazaniu placu budowy przy udziale Zamawiającego.

3)             Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,

4)             Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji,

5)             Wydawanie wykonawcy poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo ludzi, majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego,

6)             Organizowanie przynajmniej raz w miesiącu i prowadzenie posiedzeń Rady Budowy, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie. Organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych, jednakże nie rzadziej niż co 2 tygodnie, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami, organizowanie narad roboczych na placu budowy oraz przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót (sporządzania protokołów spotkań),

7)             Nadzorowanie wykonywanych robót budowlanych pod względem technicznym i jakościowym w tym kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

8)             Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich rodzajów robót.

9)             Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p. poż.

10)          Przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu) zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu,

11)         Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywania ich do użytkowania.

12)         Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,

13)         Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę

14)         Prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu.

15)         Żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

16)         Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,

17)         Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

18)         Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

19)         Udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych (w ramach tych czynności inspektor zobowiązany jest do stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru),

20)         Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad, egzekwowanie od Wykonawcy robót inwentaryzacji powykonawczej robót,

21)         Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, (zamówienia dodatkowe, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy,

22)         Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego,

23)         Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót, analizowanie i zatwierdzanie sporządzanych przez Wykonawcę robót instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji,

24)         Prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy,

25)         Sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia placu budowy przez cały okres budowy,

 

Inspektor nadzoru pełni nadzór inwestorski nad robotami w branżach objętych projektem, a w szczególności nad robotami branży:

-          konstrukcyjnej,

-          architektonicznej

-          elektrycznej (oświetlenie)

-          sanitarnej (zewnętrzne instalacje ściekowe, instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o. i wentylacji mechanicznej)

 

 

Termin wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 września 2017r. (zakończenie robót budowlanych planowane jest na dzień 15 sierpnia 2017r.)

 

Płatności dokonane będą jedną transzą w roku 2017r.

 

Postępowanie przetargowe na wykonawstwo robót budowlanych wraz z pełną dokumentacja techniczną znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.konstantynow.pl/?bip=2&cid=383&id=1209

 

Oferta powinna być dostarczona do:

Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Zgierska 2,
95-050 Konstantynów Łódzki

  1. osobiście lub pocztą,
  2. faksem na nr 42 211-11-68
  3. mailem na adres ue@konstantynow.pl (skan dokumentu)

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

 

Termin składania ofert: do 4 maja 2017 r. do godziny 15:00

 

Kryteria oceny ofert              CENA = 100 %

 

Zamawiający określi liczbę punktów uzyskaną w w/w kryterium wg następującego wzoru:

 

Cena PLN najniższej oferty (brutto)

-------------------------------------------- x 100 punktów

Cena PLN badanej oferty (brutto)

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 

 

Konstantynów Łódzki, 24 kwiecień 2017r.

 

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy - pobierz plik


Zbiorcze zestawienie ofert - Ogłoszenie nr PF.271.1.2017.PK

 

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone Zapytanie Ofertowe nr PF.271.1.2017.PK
na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru w ramach projektu ”Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4 w Konstantynowie Łódzkim na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych”

 

Zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto zł

1

Zakład Projektowania, Nadzoru budowlanego i Rzeczoznawstwa ul. Standego 5/6  93-221 Łódź

12 000,00

2

PBI Ciepłe Domy Grzegorz Kowalski ul. Kontrewers 11a, 95-100 Zgierz

14 500,00

3

Zarządzanie Projektami  ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice

8 610,00

4

Firma Usługowa „Gawłowski” Piotr Gawłowski ul. Biała 7, 42-200 Częstochowa

14 304,90

5

Zbigniew Frankowski, Bogucin 84, 87-811 Fabianki

22 140,00

6

MBI Sp. z o.o. ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek

12 300,00

 

 

Wybór wykonawcy z uzasadnieniem:

 

Wykonawcą zamówienia została firma Zarządzanie Projektami  ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice

 

Na decyzję wpłynęła najniższa cena dostawy przedmiotu zamówienia.

 

12/05/2017 Konstantynów Łódzki

Zestawienie ofert - pobierz plik


Metryka

sporządzono
2017-04-24 przez Krygier Przemysław
udostępniono
2017-04-24 00:00 przez Przemysław Krygier
zmodyfikowano
2017-05-12 13:24 przez Krygier Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
510
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.