Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Zamówienia publiczne Rok 2020 - postępowania zakończone Postępowania poniżej 30000 euro
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Opracowanie docelowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 710 (część południowa na odcinku od km 7+208 do km 7 + 329 oraz od km 7+364 do km 7+399 oraz w części północnej na odcinku od km 7+200 do km 7+271) wraz z uzgodnieniami z Zarządca - Postępowania poniżej 30000 euro, menu 950, artykuł 2915 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania poniżej 30000 euro

Opracowanie docelowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 710 (część południowa na odcinku od km 7+208 do km 7 + 329 oraz od km 7+364 do km 7+399 oraz w części północnej na odcinku od km 7+200 do km 7+271) wraz z uzgodnieniami z Zarządca

Numer sprawy: IIT.271.23.2020.AG                       Konstantynów Łódzki, dnia 25.08.2020 r.

 

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

Zaprasza do składania ofert na wykonanie:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

         Opracowanie docelowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 710 (część południowa na odcinku od km 7+208 do km 7 + 329 oraz od km 7+364 do km 7+399 oraz
w części północnej na odcinku od km 7+200 do km 7+271) wraz z uzgodnieniami z Zarządcą drogi oraz Zarządcą ruchu.

 

Termin realizacji: od 04.09.2020 r. do 15.10.2020 r.

Szacunkowy koszt:  2000,00zł netto

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Roberta Jakubowskiego

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

NIP ­ - 731-19-93-975

REGON -  472057690

Tel.: 42 211 11 73

 1. Ofertę należy złożyć:

- w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Kancelarii Urzędu, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, parter, pok.06, lub:

- podpisać, zeskanować oraz przesłać skan w formie elektronicznej na adres: a.gruszczynska@konstantynow.pl, j.pazdzierska@konstantynow.pl

 1. Zakres prac obejmuje:

a)   Opracowanie docelowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 710 (część południowa na odcinku od km 7+208 do km 7 + 329 oraz od km 7+364 do km 7+399 oraz w części północnej na odcinku od km 7+200 do km 7+271)
wraz z uzgodnieniami z Zarządcą drogi oraz Zarządcą ruchu.

b)    Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektów organizacji ruchu
w oparciu o:

 • ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695. z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
  i Administracji  z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków
  i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz.U.2003.220.2181z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729
  z późniejszymi zmianami)
 1. Projekt docelowej organizacji ruchu powinien zawierać:

a)    plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy;

b)     plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu; w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali;

c)     zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

d)      opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;

e)       nazwisko i podpis projektanta.

 1. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest do:

a)    uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektów stałej organizacji ruchu,

b)     uzyskania opinii wymaganych do uzyskania zatwierdzenia projektów organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych,

c)    uzyskania uzgodnienia stałych projektów organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.

 1. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.
 2.  Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 3.  Wymagany termin realizacji umowy: 7 dni od momentu podpisania umowy  
 4.  Wymagany termin płatności: 30 dni
 5. 10.  Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena
 6. 11.  Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

a)    formularz oferty według wzoru załączonego do zaproszenia,

b)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i Informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru dla ewidencji (o ile dotyczy)

 1. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,
 2. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom, o najniższej.
 3. Termin złożenia oferty: 01.09.2020r. godz. 10.00
 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pan Tomasz Wójcicki, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 9, Tel: (42) 211-11-73 wew. 130
 5. Informacje dotyczące zawierania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia

                              

 

                                       ….........................................................

                                       (w imieniu Zamawiającego)

Załącznik

1. Wzór formularza oferty

 

PROTOKÓŁ - NAJLEPSZA OFERTA

Metryka

sporządzono
2020-08-26 przez Gruszczyńska Agnieszka
udostępniono
2020-08-26 00:00 przez Gruszczyńska Agnieszka
zmodyfikowano
2020-09-03 15:04 przez Gruszczyńska Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
332
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.