Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Ogłoszenia przetargowe - Nieruchomości Przetargi 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej 13 i ul. Jana Kilińskiego 6 - Przetargi 2020, menu 964, artykuł 3070 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2020

III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej 13 i ul. Jana Kilińskiego 6

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


części nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej nr 13, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-12 jako działki: nr 108/5 o pow. 0,0713 ha, nr 108/6 o pow. 0,0439 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00030389/6, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki,

oraz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Jana Kilińskiego nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-12 jako działka nr 105/2 o pow. 0,0145 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00058593/1, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki.

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego informuje, że termin I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości wyznaczony był na dzień 30 czerwca 2020 roku., termin II przetargu był wyznaczony na dzień 17 września 2020 roku.

Uwaga: Ww. działki nr ewid. 108/5, 108/6, objęte księgą wieczystą nr LD1P/00030389/6 oraz działka nr 105/2, objęta księgą wieczystą nr LD1P/00058593/1 będą licytowane łącznie.

 

Cena wywoławcza działek (łącznie):

nr 108/5, 108/6, 105/2 wynosi 114 000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wysokość wadium dla działek (łącznie):

nr 108/5, 108/6, 105/2 wynosi - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lutego 2021 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, parter, Sala Konferencyjna.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/590/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 października 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
(Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 1, poz. 4 z dnia 05.01.2011 r.):

- działka nr 108/5 położona jest w jednostkach przestrzennych oznaczonych symbolem: 5 MN - przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz symbolem 8ZI – tereny pod zieleń nieurządzoną.

- działka nr 108/6 położona jest w jednostce przestrzennej oznaczonej symbolem: 6U,MN – przeznaczona pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Niewielki fragment działki zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem 8ZI – tereny pod zieleń nieurządzoną.

- działka nr 105/2 położona jest w jednostce przestrzennej oznaczonej symbolem: 5MN – przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od południowej granicy działek nr 108/5 i 108/6 ustanowiona została nieprzekraczalna linia zabudowy w pasie o szer. od 9 m do 14 m.

 

Działki nr: 108/5 i 108/6 położone są na zapleczu ulicy Łaskiej, posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta, są niezabudowane, nieogrodzone, położone w centralnej części miasta, na zapleczu ul. Jana Kilińskiego, przy rzece Łódce.

Dojazd do ww. działek od ulicy Jana Kilińskiego działką nr 105/2, która ma kształt wąskiego prostokąta.

Przedmiotowe działki są nieuzbrojone w żadne media instalacyjne oraz niewytyczone w terenie. Przez działki nr: 108/5 i 108/6 przy północnej granicy (w pasie do 4 m od tej granicy) przebiega sieć ciepłownicza - cw400. Ulica Jana Kilińskiego jest drogą publiczną – gminną, o jezdni asfaltowej, z chodnikiem i oświetleniem. W ulicy Jana Kilińskiego znajdują się media: energia elektryczna, woda kanalizacja i gaz. Otoczenie nieruchomości  stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeka Łódka.

Zgodnie z odpisem księgi wieczystej nr LD1P/00030389/6 oraz z księgi wieczystej nr LD1P/00058593/1 ww. działki wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Ponadto nie toczy się z tych nieruchomości postępowanie egzekucyjne, ani żadne inne, które w jakikolwiek sposób mogłoby ograniczyć prawo zbycia działek.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które powinno być wniesione w pieniądzu PLN na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim:

BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

05 8780 0007 0000 0316 1000 0005

do dnia 29 stycznia 2021 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędy Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

W tytule przelewu wadium należy podać adres nieruchomości i numer działki, której dotyczy przetarg oraz imię i nazwisko uczestnika/ów przetargu.

 1. Stawienie się osobiście lub ustanowienie pełnomocnika.

 2. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:

 • dowodu wpłaty wadium,

 • dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu (dowód osobisty lub paszport),

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości aktualnym na dzień przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewygrania przetargu (wg załącznika nr 1),

 • w przypadku, gdy osobę (fizyczną lub prawną), która wniosła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej,

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

- stawiennictwo obojga małżonków albo,

- przedłożenie pisemnej zgody w formie potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu, celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę,

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

- wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo,

- odpis orzeczenia sądowego ustanawiającą rozdzielność majątkową albo,

- pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,

 • w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaś osoba prawna wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,

 • osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym w języku polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Postąpienie minimum 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) tj. dla działki nr 108/5,108/6 i 105/2: minimum 1 140,00 zł.

Przed zawarciem aktu notarialnego, oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia na konto wskazane w protokole z przeprowadzonego przetargu.

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU:

Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący.

DODATKOWE INFORMACJE:

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu z ważnych powodów. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 19 i 20 lub pod numerem telefonu: 42 211 11 73 wew. 131 lub 133.

Z up. BURMISTRZA
/ - / Łukasz NAPIERALSKI

Zastępca Burmistrza
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 29-12-2020

Okres wywieszenia upływa: 04-02-2021

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie osoby przystepującej do przetargu

Mapa przedstawiająca lokalizację przedmiotowej nieruchomości

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konstantynów Łódzki, dnia 05 lutego 2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

dotycząca sprzedaży części nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej nr 13 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108/5
i nr 108/6, obręb K-12 oraz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Kilińskiego nr 6 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 105/2, obręb K-12

 

W dniu 04 lutego 2021 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, parter, Sala Konferencyjna, odbył się
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej nr 13, w obrębie K-12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 108/5 o powierzchni 0,0713 ha, nr 108/6 o pow. 0,0439 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00030389/6, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki oraz nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy
ul. Jana Kilińskiego nr 6, w obrębie K-12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 105/2 o pow. 0,0145 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00058593/1, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak.
Cena wywoławcza działek nr 108/5, nr 108/6, 105/2 (łącznie) - 114 000,00 zł
(słownie: sto czternaście tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Z up. BURMISTRZA

 / - / Łukasz NAPIERALSKI
Zastępca Burmistrza
Konstantynowa Łódzkiego

 

Metryka

sporządzono
2020-12-29 przez
udostępniono
2020-12-29 00:00 przez Siciarz Justyna
zmodyfikowano
2021-02-05 10:43 przez Siciarz Justyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
589
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.