Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Skarbnik Miasta
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Skarbnik Miasta , bieżące, menu 106 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta

------- s2 bip.jpg 

 

 

Anna Łosiak

tel. 42 211 11 73 wew 134

sekretariat@konstantynow.pl

 

Burmistrz stosownie do treści art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych powierza Skarbnikowi obowiązki jak i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

4)  oraz zapewnienia prawidłowego gospodarowania majątkiem gminy.

 

 Do zadań skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

2) nadzorowanie gospodarki finansowej i materialnej jednostek budżetowych, analizowanie ich planów finansowo-gospodarczych, systemów wynagradzania, cen świadczonych usług oraz ocenianie efektywności gospodarowania przez nie majątkiem;

3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

4)  informowanie przewodniczącego rady miejskiej o odmowie złożenia kontrasygnaty;

5) nadzorowanie przygotowywania projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej;

6) sporządzanie wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem uchwały budżetowej;

7) prowadzenie analiz ekonomicznych wykonania budżetu oraz wnioskowania w sprawach zmian w budżecie, w celu racjonalnego dysponowania środkami;

8) przedstawianie radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze;

9) zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji budżetu w zakresie pobierania i gromadzenia dochodów, w tym podatków lokalnych oraz wydatkowania środków pieniężnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

11) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi;

12) dokonywanie bieżącej analizy budżetu i bieżące informowanie burmistrza o stanie realizacji budżetu i zagrożeniach;

13) przedstawianie radzie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy;

14) przekazywanie kwot dotacji do jednostek organizacyjnych gminy i organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, zgodnie z zapisami budżetu gminy oraz zawartymi przez merytoryczne komórki organizacyjne urzędu umowami;

15) dokonywanie kontroli finansowej urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;

16) nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych;

17) nadzorowanie sporządzania sprawozdań budżetowych i GUS-owskich;

18) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej przepisami finansowymi;

19) poddawanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych przepisami;

20) nadzór nad opracowywaniem projektów uchwał i zarządzeń w sprawach ekonomiczno-finansowych;

21) nadzorowanie prowadzenia techniczno-ekonomicznej obsługi budżetu gminy;

22) nadzorowanie prowadzenia analitycznej i syntetycznej księgowości budżetu gminy;

23) nadzorowanie prowadzenia obsługi kasowej;

24) nadzorowanie prowadzenia spraw płacowych pracowników urzędu;

25) analizowanie możliwości i celowości udzielania przez miasto poręczeń kredytowych i zaciągania kredytów;

26) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych gminy;

27) zawiadamianie rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

28) wykonywanie uprawnień organu podatkowego.

 

Skarbnik, sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) referatu podatków lokalnych;

2) referatu księgowości;

3) zespołu ds. planowania budżetowego.

Metryka

sporządzono
2016-04-26 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-04-26 00:00 przez Gruszka Marta
zmodyfikowano
2022-03-02 08:51 przez Gruszka Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6780
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.