Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Komórki organizacyjne Urzędu Referat Organizacyjny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Organizacyjny, bieżące, menu 113 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny

Miejsce: II piętro, pok. 38

Dorota Imbierczyk - kierownik referatu
tel. 42 211 11 73  wew. 145
d.imbierczyk@konstantynow.pl

Miejsce: II piętro, pok. 31 - Sekretariat 

Marta Walus - starszy inspektor, inspektor ds. naruszeń
Marta Gruszka - podinspektor

tel. 42 211 12 12
sekretariat@konstantynow.pl

Miejsce: II piętro, pok. 32a - Zespół ds. Informatycznych

Mariusz Kałuska - starszy informatyk, Koordynator Zespołu 
Radosław Krawczyk - administrator systemu informatycznego

tel. 42 211 11 73 wew. 159
informatyk@konstantynow.pl

Miejsce: parter, pok. 06 - Kancelaria główna urzędu

Izabella Dudzińska - podinspektor
Iwona Witaszewska - pomoc administracyjna

tel. 42 211 11 73, 42 211 19 03,
fax. 42 233 80 32,
kancelaria@konstantynow.pl

 


Zadania:

Do zadań referatu organizacyjnego należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego;

2) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej, a w szczególności:

a) dokonywanie wstępnego przeglądu funkcjonowania kontroli zarządczej,

b) monitorowanie zarządzania ryzykiem,

c) przygotowywanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,

d) gromadzenie i analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej  w tym wyników audytów, kontroli zewnętrznych, skarg, wniosków i petycji  – w zakresie, w jakim zawierają informację o funkcjonowaniu kontroli zarządczej,

e) przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej;

3) prowadzenie zbioru i centralnego rejestru zarządzeń burmistrza oraz publikowanie zarządzeń w BIP;

4) prowadzenie obsługi organizacyjno-kancelaryjnej burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza, w tym przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi, wnioski i petycje oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem, zastępcą lub sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;

5) prowadzenie kancelarii ogólnej urzędu w tym:

a)  przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej w systemie obiegu dokumentów UM-DOK,

b) przyjmowanie korespondencji od komórek organizacyjnych, rejestrowanie w książkach nadawczych i wysyłanie,

c) odbieranie i rejestrowanie korespondencji elektronicznej,

f) obsługa jednostek organizacyjnych gminy w zakresie wymiany korespondencji,

g) prenumerata czasopism,

h) zamawianie i rejestrowanie pieczątek oraz pieczęci urzędowych,

i) udzielanie informacji o zakresie działania komórek organizacyjnych Urzędu,

h) udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie,

i) pomoc w zakresie załatwiania spraw przez osoby niepełnosprawne,

j) potwierdzanie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem,

k)wydawanie druków wniosków i formularzy, pomoc w ich wypełnianiu,

l) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie na tablicy ogłoszeń, obwieszczeń i pism sądowych z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego;

6) prowadzenie zbioru i centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji;

7) terminowe przekazywanie skarg, wniosków, petycji oraz informacji publicznych do opracowania według właściwości;

8) prowadzenie centralnego zbioru protokołów kontroli zewnętrznych i audytów zewnętrznych;

9) prowadzenie centralnego rejestru wystąpień oraz zbioru spraw dotyczących podejmowania działalności przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;

10) prowadzenie zbioru i centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, kontrolowanie terminów udzielania odpowiedzi na informację publiczną oraz publikowanie dokumentacji w BIP po zakończonej procedurze udzielenia informacji publicznej;

11) prowadzenie zbioru biblioteki urzędu;

12) aktualizowanie i przekazywanie poszczególnym komórkom organizacyjnym urzędu informacji o podjętych przez burmistrza zarządzeniach, dbanie o zachowanie właściwego porządku prawnego;

13) wykonywanie zadań inspektora ds. naruszeń;

14) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i utrzymaniem budynku urzędu jego  bieżącą konserwacją, remontami i zaopatrzeniem w media, w tym między innymi:

a) zapewnienie przewidzianych przepisami prawa przeglądów budynku, wynikających z prowadzenia książki obiektu budowlanego i innych,

b) prowadzenie remontów, bieżących napraw, konserwacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń, zlecanie ich wyspecjalizowanym jednostkom lub usługodawcom z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych,

c) zapewnienie ciągłości usług i prawidłowego działania sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych, wod-kan i łączności telefonicznej,

c)  zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach urzędu, w tym nadzorowanie pracy sprzątaczek,

d) zaopatrzenie w materiały biurowe, meble i środki do utrzymania czystości oraz zlecanie napraw mebli i wyposażenia biurowego,

e) zapewnienie ochrony-monitorowania siedziby urzędu po godzinach pracy;

f) współpraca z koordynatorem dostępności w zakresie dostępności architektonicznej;

15) planowanie i realizowanie w tym prowadzenie rejestru wydatków związanych z utrzymaniem urzędu i obsługą informatyczną oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat;

16) prowadzenie obsługi pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym zawieranie umów na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej;

17) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z komisją socjalną ZFŚS;

18) obsługa samochodu służbowego urzędu, w tym nadzorowanie pracy kierowcy-konserwatora;

19) wydawanie kart drogowych na pojazdy służbowe;

20) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem gminy;

21) techniczno-organizacyjne prowadzenie spraw związanych z procedurą budżetu obywatelskiego;

22) wykonywanie innych zadań z zakresu działania referatu określonych w ustawach i przepisach szczególnych;

23) do zadań wyodrębnionego w referacie organizacyjnym zespołu ds. informatycznych  należy w szczególności:

a) planowanie i potwierdzanie wydatków związanych z obsługą informatyczną,

b) zapewnienie sprawnego funkcjonowania w urzędzie systemu informatycznego pod względem sprzętowym i programowym poprzez:

- stały nadzór nad funkcjonowaniem zainstalowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania i utrzymaniem wewnętrznej sieci komputerowej,

- planowanie koniecznych zakupów sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych,

- bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,

- instalacja oprogramowania i jego aktualizacja,

- zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych (cyberbezpieczeństwa) urzędu,

- wdrażanie nowych technik komputerowych oraz pomoc poszczególnym pracownikom urzędu w prawidłowej eksploatacji sprzętu;

c) wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego (ASI), a w szczególności:

- zarządzanie systemem informatycznym,

- konfiguracja systemu,

- archiwizacja oprogramowania i danych,

d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji określonych w polityce bezpieczeństwa systemu informatycznego,

e) zabezpieczanie systemu i aplikacji;

f) bieżące doszkalanie pracowników urzędu w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego;

g) doradztwo informatyczne dla gminnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających własnych służb  informatycznych;

h) aktualizowanie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

i) wykonywanie zadań administratora strony BIP;

j) współpraca z koordynatorem dostępności w zakresie dostępności cyfrowej;

k) serwis techniczny centrali telefonicznej.

Metryka

sporządzono
2008-02-08 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-04-26 00:00 przez Walus Marta
zmodyfikowano
2022-12-30 09:24 przez Walus Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4909
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.