Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Akty prawne Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2021, bieżące, menu 1135 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2021

Zarządzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2021

OR.0050 – Rejestr Zarządzeń Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego kadencja 2018-2023 - ROK 2021

 

Lp. 

 Numer

 Data wydania

W sprawie

Załączniki 

 Wnioskodawca

 Wchodzi w życie / Publikacja

 

 Treść / Zmiana

1

1/2021

4 stycznia 2021 

zatwierdzenia planów finansowych Urzędu Miejskiego na rok 2021 

6

 

 

 SKRB

wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

2

2/2021  4 stycznia 2021  zatwierdzenia planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Konstantynów Łódzki na rok 2021  3  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   

3

3/2021  4 stycznia 2021  zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  1  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   

4

4/2021  4 stycznia 2021  zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących  1  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim   

5

5/2021  4 stycznia 2021  wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto” oraz „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130.000,00 zł netto”  2  ZP wchodzi w życie z dniem podpisania  

6

6/2021 4 stycznia 2021  powołania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych  -  ZP wchodzi w życie z dniem podpisania  

7

7/2021  5 stycznia 2021  powołania pełnomocnika do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  -  KA wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

8

8/2021  5 stycznia 2021  powołania pełnomocnika do spraw przeciwdziałania narkomanii  -  KA wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

9

9/2021  8 stycznia 2021  upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych gminy Konstantynów Łódzki  -  OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

10

10/2021 12 stycznia 2021 zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Konstantynowie Łódzkim - SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

11

11/2021 15 stycznia 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

12

12/2021 15 stycznia 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

13

13/2021 15 stycznia 2021 ustalenia okresów rozliczeniowych obowiązujących w 2021 roku - KA wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2021 r.  

14

14/2021 19 stycznia 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

15

15/2021 21 stycznia 2021 sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku  

16

16/2021 21 stycznia 2021 wezwania do podjęcia środków z depozytu - SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

17

17/2021 21 stycznia 2021 powołania w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych oraz Administratora systemu teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych - PJ wchodzi w życie z dniem podpisania  

18

18/2021 22 stycznia 2021 zmiany Zarządzenia nr 60/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie powołania Konstantynowskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania - SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

19

19/2021 22 stycznia 2021 ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu sportu 1 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

20

20/2021 22 stycznia 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 25 stycznia 2021 roku do 21 lutego 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z 25 stycznia 2021 roku  

21

21/2021 25 stycznia 2021 powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w Konstantynowie Łódzkim - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

22

22/2021 27 stycznia 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

23

23/2021 27 stycznia 2021 odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080-01 – Środki trwałe w budowie (inwestycje) 1 IIT wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

24

24/2021 27 stycznia 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

25

25/2021 28 stycznia 2021 dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

26

26/2021 29 stycznia 2021 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2021/2022 4 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania Zm. Zarz. nr 51/2021 BKŁ z dn. 19.03.2021 r.

27

27/2021 08 lutego 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

28

28/2021 08 lutego 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

29

29/2021 08 lutego 2021 powołania komisji stypendialnej do przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

30

30/2021 09 lutego 2021 powołania komisji do spraw oceny wniosków na realizację zadań z zakresu sportu - SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Uch. Zarz. nr 6/2022 BKŁ z dn. 14.01.2022 r.

31

31/2021 10 lutego 2021 powołania Konstantynowskiej Rady Sportu, ustalenia regulaminu jej działania oraz zasad powoływania i odwoływania członków 1 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

32

32/2021 16 lutego 2021 powołania zespołu interdyscyplinarnego  -  OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  Zm. Zarz. nr 18/2022 BKŁ z dn. 18.02.2022 r.

33

33/2021 16 lutego 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  2  SKRB wchodzi w życie z dniem podjęcia  

34

34/2021 16 lutego 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  1  SKRB zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  

35

35/2021 16 lutego 2021 składu osobowego Konstantynowskiej Rady Sportu  -  SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

36

36/2021 17 lutego 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 22 lutego 2021 roku do 21 marca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  -  KA wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2021 roku  

37

37/2021 18 lutego 2021 określenia wzoru oświadczenia o utworzenie Komitetu oraz wzoru listy poparcia 200 mieszkańców w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2 SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

38

38/2021 19 lutego 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podjęcia  

39

39/2021 22 lutego 2021 przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 1 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  

40

40/2021 23 lutego 2021 przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok - SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

41

41/2021 23 lutego 2021 wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii 1 BZK wchodzi w życie z dniem podpisania  

42

42/2021 26 lutego 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podjęcia  

43

43/2021 26 lutego 2021 powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych realizowanych przez gminę Konstantynów Łódzki z wykorzystaniem elementów metodyki PRINCE2 - SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

44

44/2021   nr niewykorzystany        

45

45/2021 01 marca 2021 zmiany Zarządzenia nr 257/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

46

46/2021 03 marca 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

47

47/2021 04 marca 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

48

48/2021 15 marca 2021 porządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

49

49/2021 15 marca 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

50

50/2021 15 marca 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

51

51/2021 19 marca 2021 zmiany Zarządzenia nr 26/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych  prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki na rok szkolny 2021/2022 1 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  

52

52/2021 19 marca 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 22 marca 2021 roku do 18 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem 19 marca 2021 roku  

53

53/2021 19 marca 2021 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

54

54/2021 25 marca 2021 ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

55

55/2021 29 marca 2021 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok 3 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

56

56/2021 30 marca 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

57

57/2021 31 marca 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w trybie bezprzetargowym 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

58

58/2021 12 kwietnia 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

59

59/2021 12 kwietnia 2021 ustanowienia dni wolnych w ramach rekompensaty za święto przypadające w dzień wolny od pracy w dniu 1 maja 2021 roku 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

60

60/2021 12 kwietnia 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 19 kwietnia 2021 roku do 16 maja 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

61

61/2021 19 kwietnia 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

62

62/2021 26 kwietnia 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

63

63/2021 26 kwietnia 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

64

64/2021 26 kwietnia 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

65

65/2021 29 kwietnia 2021 wprowadzenia procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych realizowanych przez gminę Konstantynów Łódzki z wykorzystaniem elementów metodyki PRINCE2  1  SPIRM  wchodzi w życie z dniem podpisania  

66

66/2021 10 maja 2021 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2023  1  GPN  wchodzi w życie z dniem podpisania  

67

67/2021 10 maja 2021 sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sucharskiego w obrębie K-10, oznaczonej jako działka nr 260/3, przeznaczonej do oddania w najem, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w trybie bezprzetargowym  1  GPN  wchodzi w życie z dniem podpisania  

68

68/2021 10 maja 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Polnej 41, w obrębie K-10, oznaczonej jako działka nr 34, przeznaczonej do oddania w najem, na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym  1  GPN  wchodzi w życie z dniem podpisania  

69

69/2021 12 maja 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 17 maja 2021 roku do 13 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  1  KA  wchodzi w życie z dniem podpisania  

70

70/2021 13 maja 2021 opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  1  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

71

71/2021 14 maja 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  1  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

72

72/2021 14 maja 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących  1  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

73

73/2021 18 maja 2021 przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Konstantynów Łódzki za 2020 rok  5  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

74

74/2021 18 maja 2021 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim za rok 2020  1  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

75

75/2021 18 maja 2021 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim za rok 2020  1  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

76

76/2021 18 maja 2021 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  1  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

77

77/2021 18 maja 2021 obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, w obrębie K-17 jako działka 37/2  -  GPN  wchodzi w życie z dniem podpisania  

78

78/2021 18 maja 2021 wprowadzenia procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez gminę Konstantynów Łódzki  1  RP  wchodzi w życie z dniem podpisania  

79

79/2021 24 maja 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w trybie bezprzetargowym 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

80

80/2021 26 maja 2021 ustalenia zasad opracowywania i wydawania przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz innym osobom  4  KA  wchodzi w życie od dnia 28 czerwca 2021 roku  

81

81/2021 27 maja 2021 powołania w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim Pionu Ochrony Informacji Niejawnych  -  SO  wchodzi w życie z dniem podpisania  

82

82/2021 27 maja 2021 powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie informatycznym w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  -  SO  wchodzi w życie z dniem podpisania  

83

83/2021 27 maja 2021 powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  -  SO  wchodzi w życie z dniem podpisania  

84

84/2021 27 maja 2021 powołania w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli „zastrzeżone”  -  SO  wchodzi w życie z dniem podpisania  

85

85/2021    nr niewykorzystany        

86

86/2021    nr niewykorzystany        

87

87/2021 31 maja 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  2  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania   

88

88/2021    nr niewykorzystany        

89

89/2021 07 czerwca 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 14 czerwca 2021 roku do 11 lipca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  1  KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

90

90/2021 09 czerwca 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących  1  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

91

91/2021 10 czerwca 2021 wprowadzenia regulaminu uroczystego otwarcia targowiska miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  1  SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

92

92/2021 15 czerwca 2021 wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego  1  AW wchodzi w życie z dniem podpisania  

93

93/2021 15 czerwca 2021 wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego  1  AW wchodzi w życie z dniem podpisania  

94

94/2021 18 czerwca 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  2  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

95

95/2021 22 czerwca 2021 przyznania stypendiów artystycznych dla uczniów zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury  1  OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  

96

96/2021 22 czerwca 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących  1  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

97

97/2021 23 czerwca 2021 przyznania nagród Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Konstantynów Łódzki w roku szkolnym 2020/2021  -  OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  

98

98/2021 24 czerwca 2021 zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok 1  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

99

99/2021 28 czerwca 2021 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej  1  OPS wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021  

100

100/2021 30 czerwca 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

101

101/2021 30 czerwca 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

102

102/2021 30 czerwca 2021 zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

103

103/2021 30 czerwca 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy placu Kościuszki, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 110/3, przeznaczonej do oddania w najem, na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

104

104/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu kary za odstąpienie od umowy 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

105

105/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności okresowych z tytułu najmu i dzierżawy 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

106

106/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

107

107/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu opłaty adiacenckiej 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

108

108/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

109

109/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

110

110/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

111

111/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

112

112/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

113

113/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

114

114/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

115

115/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

116

116/2021 30 czerwca 2021 wykreślenia z ewidencji księgowej przedawnionych należności z tytułu opłaty od posiadania psa 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

117

117/2021 30 czerwca 2021 powołania punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Konstantynowa Łódzkiego - wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 14 czerwca 2021 roku  

118

118/2021 30 czerwca 2021 zasad udostępniania informacji publicznej oraz zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim 2 OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

119

119/2021 30 czerwca 2021 powołania zespołu do obsługi strony Biuletynu Informacji Publicznej - OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

120

120/2021 02 lipca 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 12 lipca 2021 roku do 8 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

121

121/2021 06 lipca 2021 zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

122

122/2021 09 lipca 2021 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn. Przebudowa dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim w zakresie: Zadanie 1 – Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną; Zadanie 2 – Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chmielnej na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Browarnej - ZP wchodzi w życie z dniem podpisania  

123

123/2021  12 lipca 2021  wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  2  SKRM  wchodzi w życie z dniem podpisania  

124

124/2021 14 lipca 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

125

125/2021 19 lipca 2021 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

126

126/2021 19 lipca 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

127

127/2021 23 lipca 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

128

128/2021 30 lipca 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

129

129/2021 30 lipca 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

130

130/2021  30 lipca 2021 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  1  OR  wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązujacą od dnia 1 sierpnia 2021 roku Zm. Zarz. nr 3/2022 BKŁ z dn. 04.01.2022 r.

131

131/2021 02 sierpnia 2021 wprowadzenia procedury przekazywania środków finansowych na wydatki zaplanowane w planach finansowych miejskich jednostek organizacyjnych 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

132

132/2021 03 sierpnia 2021 przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe członkowi Konstantynowskiego Klubu Sportowego „Włókniarz” w Konstantynowie Łódzkim - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  

133

133/2021 03 sierpnia 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 9 sierpnia 2021 roku do 5 września 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

134

134/2021 09 sierpnia 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-5 jako działka nr 1 prawem służebności przesyłu  1  GPN  wchodzi w życie z dniem podpisania  

135

135/2021 11 sierpnia 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

136

136/2021 11 sierpnia 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  2  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

137

137/2021 11 sierpnia 2021 zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok  1  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

138

138/2021 11 sierpnia 2021 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 4 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania Zm. Zarz. nr 149/2021 BKŁ z dn. 24.08.2021 r.

139

139/2021 13 sierpnia 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-21 jako działka 39/27 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

140

140/2021 13 sierpnia 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-2 jako działka nr 161/7 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

141

141/2021 18 sierpnia2021 zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentacji ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  1  PO  wchodzi w życie z dniem podpisania  

142

142/2021 19 sierpnia 2021 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  1  SPIRM  wchodzi w życie z dniem podpisania  

143

143/2021 19 sierpnia 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-17 jako działka nr 37/2 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

144

144/2021 19 sierpnia 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonych w obrębie K-2 jako działki: nr 271/6, nr 272/4, nr 273/2 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

145

145/2021 19 sierpnia 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-10 jako działka nr 259/34 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

146

146/2021 19 sierpnia 2021 obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-1 jako działka nr 15/1 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

147

147/2021 23 sierpnia 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  2  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

148

148/2021 24 sierpnia 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 6 września 2021 roku do 3 października 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim  1  KA  wchodzi w życie z dniem podpisania  

149

149/2021 24 sierpnia 2021 zmiany Zarządzenia nr 138/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  

150

150/2021 24 sierpnia 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

151

150a/2021 27 sierpnia 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

152

151/2021 30 sierpnia 2021 przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Konstantynów Łódzki za I półrocze 2021 roku, przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  3  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

153

152/2021 30 sierpnia 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  2  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

154

153/2021 31 sierpnia 2021 wyznaczenia terenu na sprzedaż artykułów związanych ze Świętem Zmarłych w dniach 29.10.2021 r. – 02.11.2021 r. i ustalenia wywoławczej wysokości czynszu za wynajęcie gruntu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim oraz na stronie internetowej Urzędu  

155

154/2021 31 sierpnia 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021  2  SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

156

155/2021 31 sierpnia 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących  1  SKRB  wchodzi w życie z dniem podpisania  

157

156/2021 01 września 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

158

157/2021 01 września 2021 wprowadzenia „instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim” 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania Zm. zarz. nr 1/2022 BKŁ z dn. 03.01.2022 r.

159

158/2021 01 września 2021 wprowadzenia „Instrukcji kasowej” w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

160

159/2021 01 września 2021 zmiany Zarządzenia nr 254/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

161

160/2021 06 września 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

162

161/2021 08 września 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

163

162/2021 10 września 2021 założeń i wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na 2022 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej - SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

164

163/2021 10 września 2021 określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

165

164/2021 14 września 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 4 października 2021 roku do 31 października 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

166

165/2021 16 września 2021 zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

167

166/2021 16 września 2021 zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

168

167/2021 16 września 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

169

168/2021 17 września 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-1 jako działka nr 15/1 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

170

169/2021 17 września 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

171

170/2021 21 września 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

172

171/2021 22 września 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

173

172/2021 22 września 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

174

173/2021 27 września 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

175

174/2021 29 września 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

176

175/2021 29 września 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-14 jako działka nr 11/1 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

177

176/2021 29 września 2021 obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonych w obrębie K-19 jako działki: nr 90/20, nr 90/77, nr 90/78, nr 90/15, nr 92/23 prawem służebności przesyłu 2 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

178

177/2021 29 września 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

179

178/2021 30 września 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

180

179/2021 30 września 2021 zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

181

180/2021 06 października 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

182

181/2021 07 października 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-11 jako działka nr 264/2 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

183

182/2021 11 października 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

184

183/2021 12 października 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-21 jako działka nr 39/27 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

185

184/2021 13 października 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-10 jako działka nr 54/3 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

186

185/2021 13 października 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-12 jako działka nr 201/5 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

187

186/2021 13 października 2021 obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-15 jako działka nr 32 prawem służebności przesyłu 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

188

187/2021 13 października 2021 obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, oznaczonej w obrębie K-21 jako działki: nr 94/9 i nr 94/24 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

189

188/2021 15 października 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

190

189/2021 15 października 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

191

190/2021 19 października 2021 przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

192

191/2021 19 października 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania Uch. Zarz. nr 206/2021 BKŁ z dn. 15.11.2021 r.

193

192/2021 21 października 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

194

193/2021 22 października 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 1 listopada 2021 roku do 28 listopada 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania Zm. Zarz. nr 200/2021 BKŁ z dn. 05.11.2021 r.

195

194/2021 29 października 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

196

195/2021 29 października 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

197

196/2021 29 października 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania Uch. Zarz. nr 206/2021 BKŁ z dn. 15.11.2021 r.

198

197/2021 29 października 2021 odwołania Gminnego Biura Spisowego w Konstantynowie Łódzkim - SO wchodzi w życie z dniem podpisania  

199

198/2021 03 listopada 2021 ustalenia dnia 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

200

199/2021 05 listopada 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

201

200/2021 05 listopada 2021 zmiany załącznika do Zarządzenia nr 193/2021 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 22 października 2021 r. 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

202

201/2021 09 listopada 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania Uch. Zarz. nr 206/2021 BKŁ z dn. 15.11.2021 r.

203

202/2021 09 listopada 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  wchodzi w życie z dniem podpisania

204

203/2021 12 listopada 2021 przyjęcia projektu budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

205

204/2021 12 listopada 2021 przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

206

205/2021 15 listopada 2021 sporządzenia wykazu części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, oznaczonej jako działki nr 15/8 i nr 16/8, objęte księgą wieczystą nr LD1P/00036915/5, stanowiące własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

207

206/2021 15 listopada 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

208

207/2021 15 listopada 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

209

208/2021 15 listopada 2021 przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 1 OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  

210

209/2021 16 listopada 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

211

210/2021 17 listopada 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

213

211/2021 17 listopada 2021 powołania zespołu powypadkowego - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

213

212/2021 17 listopada 2021 ustalenia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim - KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

214

213/2021 17 listopada 2021 przyznania nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1 SPIRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

215

214/2021 17 listopada 2021 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim - SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

216

215/2021 18 listopada 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

217

216/2021 19 listopada 2021 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych za 2021 r. 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

218

217/2021 19 listopada 2021 wprowadzenia harmonogramu czasu pracy w okresie rozliczeniowym od 29 listopada 2021 roku do 26 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem podpisania  

219

218/2021 25 listopada 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

220

219/2021 25 listopada 2021 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - OPS wchodzi w życie z dniem podpisania  

221

220/2021 26 listopada 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

222

221/2021 29 listopada 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

223

222/2021 29 listopada 2021 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - OR wchodzi w życie z dniem podpisania  

224

223/2021 06 grudnia 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

225

224/2021 06 grudnia 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

226

225/2021 06 grudnia 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Ł Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

227

226/2021 06 grudnia 2021 wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

228

227/2021 06 grudnia 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

229

228/2021 06 grudnia 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II nr 9, stanowiącego własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonego do oddania w użyczenie 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

230

229/2021 08 grudnia 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

231

230/2021 09 grudnia 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

232

231/2021 10 grudnia 2021 zasad sporządzania opisów stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku  

233

232/2021 10 grudnia 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

234

233/2021 15 grudnia 2021 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Konstantynów Łódzki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1 GPN wchodzi w życie z dniem podpisania  

235

234/2021 16 grudnia 2021 ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim 1 KA wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go pracownikom do wiadomości poprzez rozesłanie do pracowników Urzędu drogą e-mailową, a także umieszczenie w dokumentach sieciowych  

236

235/2021 17 grudnia 2021 wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 1 SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

237

236/2021 17 grudnia 2021 wyznaczenia w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim Inspektora do spraw naruszeń - SKRM wchodzi w życie z dniem podpisania  

238

237/2021 17 grudnia 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

239

238/2021 21 grudnia 2021 zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 2 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

240

239/2021 21 grudnia 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

241

240/2021 21 grudnia 2021 zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

242

241/2021 21 grudnia 2021 zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

243

242/2021 21 grudnia 2021 ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu sportu 1 SPIRM wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2021 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

244

243/2021 27 grudnia 2021 odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów do konta 080-01 – Środki trwałe w budowie (inwestycje) 1 IIT wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  

245

244/2021 30 grudnia 2021 w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

246

245/2021 30 grudnia 2021 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021-przesunięcie w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie z dniem podpisania  

247

246/2021 30 grudnia 2021 upoważnienia dotyczącego świadczenia wychowawczego - KA wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku  

248

247/2021 30 grudnia 2021 upoważnienia dotyczącego świadczeń rodzinnych - KA wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku  

249

248/2021 31 grudnia 2021 zmiany w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021 1 SKRB wchodzi w życie w dniem podpisania  

250

249/2021 31 grudnia 2021 zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie w dniem podpisania  

251

250/2021 31 grudnia 2021 zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gminy Konstantynów Łódzki na 2021 rok 1 SKRB wchodzi w życie w dniem podpisania  

252

251/2021 31 grudnia 2021 zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021 - 2031 2 SKRB wchodzi w życie w dniem podpisania  

253

252/2021 31 grudnia 2021 zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego na rok 2021 – przesunięcia w ramach wydatków bieżących 1 SKRB wchodzi w życie w dniem podpisania  

 

Metryka

sporządzono
2021-01-18 przez
udostępniono
2021-01-18 00:00 przez Walus Marta
zmodyfikowano
2022-02-24 10:12 przez Walus Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2860
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.