Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Komórki organizacyjne Urzędu Referat Oświaty i Polityki Społecznej Zadania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zadania, bieżące, menu 140 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zadania

Zadania

Do zadań referatu oświaty i polityki społecznej należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy, jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe, a w szczególności spraw dotyczących:

a) planowania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych;

b) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych;

c) przygotowania dokumentów w zakresie powoływania i odwoływania dyrektorów oraz oceny pracy dyrektora,

d) przeprowadzania egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wraz z przygotowaniem aktu mianowania,

e) nauczania indywidualnego,

f) spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

g) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

h) sprawozdawczości, w szczególności koordynacja działań związanych ze sporządzeniem sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej,

i) współpracy z innymi jednostkami z zakresu oświaty, w tym z organem nadzoru pedagogicznego oraz związkami zawodowymi,

2) prowadzenie innych spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty, a w szczególności spraw dotyczących:

a) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

b) dotowania przedszkoli, szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz pokrywania kosztów udzielonej dotacji,

c) realizacji rządowych programów, w szczególności rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

d) dowozu uczniów do placówek oświatowych, w szczególności zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

e) innych spraw właściwych dla gminy, wynikających z Karty Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

f) dotowania realizacji wychowania przedszkolnego i wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

3) realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3;

4) prowadzenie spraw związanych z zadaniami z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a w szczególności dotyczących:

a) współdziałania z zakresu promocji zdrowia,

b) współpracy w zakresie dożywiania uczniów,

c) współpracy w zakresie organizowania i prowadzenia pomocy dla uczniów ze środowisk zagrożonych patologiami,

d) współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy osobom niepełnosprawnym, działających na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

5) współdziałania w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i letnich;

6) współpracy w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży;

7) prowadzenia spraw związanych ze stypendiami artystycznymi i sportowymi;

8) prowadzenie spraw dotyczących członkostwa gminy w związkach międzygminnych                                       i stowarzyszeniach;

9) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w mieście, w tym opracowywanie projektów programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

10) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych miasta;

11) prowadzenie pod względem merytorycznym kontroli prawidłowości rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz dotacji przekazywanych gminie;

12) współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej w zakresie polityki społecznej gminy oraz programów z nią związanych;

13) analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie koniecznych do likwidacji barier;

14) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi miasta na rzecz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych przy przygotowywaniu i wykonywaniu zadań objętych zakresem ich działania;

15) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu rozpoznawania potrzeb osób starszych i określania ich priorytetów, inicjowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb;

16) koordynowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie;

17) wykonywanie czynności w zakresie gromadzenia danych, uzyskiwania opinii oraz sprawozdawczości dotyczącej pomocy społecznej, w odniesieniu do zadań realizowanych przez referat;

18) wykonywanie zadań koordynatora dostępności;

19) wykonywanie innych zadań z zakresu działania referatu określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

Metryka

sporządzono
2007-06-18 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-04-27 00:00 przez Imbierczyk Dorota
zmodyfikowano
2021-02-02 17:24 przez Imbierczyk Dorota
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2833
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.