Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne gminy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział pomocy środowiskowej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dział pomocy środowiskowej, bieżące, menu 176 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dział pomocy środowiskowej

Dział pomocy środowiskowej

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Sucharskiego 1/3,

tel. (42) 211 50 58663 980 083.

e-mail: ps@mopskonstantynow.pl

 

Kierownik: Urszula Radzik

Godziny pracy działu:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8°° - 16°°,

wtorek  w godz. 9°° - 17°°,

piątek w godz. 7°° - 15°°.

 

DYŻURY PRACOWNIKÓW DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

 

Specjalista pracy socjalnej mgr Ilona Kostrzewska

DYŻUR

poniedziałek          12.00 - 16.00

wtorek                    9.00 - 17.00

środa                     8.00   -  12.00

czwartek                 8.00 - 12.00

piątek         11.00 -15.00.

 

REJON

Piłsudskiego – nieparzyste, Łódzka, Żeromskiego, Armii Krajowej, Warzywnicza, Spółdzielcza, Nowa, Boczna, Działkowa, Kościelna, Krótka, Ogrodowa, Nastrojowa.

 

Specjalista pracy socjalnej mgr Agnieszka Mordal

DYŻUR

poniedziałek          8.00 -  12.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     12.00 -16.00

 

czwartek              

12.00 -16.00

 

piątek     

 7.00  - 11.00

REJON

Aleksandrowska, Dąbrowa, Dolna, Kaczeńcowa, Kopernika, Kręta, Moniuszki, Nad  Jasienią, Nadrzeczna, Niesięcin, Pl. Kościuszki, Poprzeczna, Srebrna Dąbrowa, Zgierska -  parzyste, Młynarska, Narutowicza.

 

Starszy pracownik socjalny Dorota Grodzicka:

DYŻUR

poniedziałek          8.00 -  12.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     12.00 -16.00

 

czwartek              

12.00 -16.00

 

piątek     

7.00  - 11.00

REJON

Słowackiego, Schronisko dla Bezdomnych, Sucharskiego, Plac Wolności od nr 1 do nr 30.

 

Specjalista pracy socjalnej mgr Wioletta Cichura:

DYŻUR

poniedziałek          12.00 -  16.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     8.00 -12.00

 

czwartek              

8.00 -12.00

 

piątek  

11.00  - 15.00

REJON

8-go Marca, Daszyńskiego, Jesienna, Konopnickiej, Krzywa, Letniskowa, Łużycka, Orzeszkowej, Pl. Wolności - nr od 31 do 60, Polna, Rszew – Legionowo, Rszewska, Słoneczna, Wiosenna, Zgierska – nieparzyste, Żabiczki

Łabentowicza.

 

 

Starszy specjalista pracy socjalnej   mgr Mirosława Krupińska:

DYŻUR

poniedziałek          12.00 -  16.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     8.00 -12.00

 

czwartek              

8.00 -12.00

 

piątek  

11.00  - 15.00

REJON

Lutomierska, Mickiewicza, Sienkiewicza, Mała, Ignacew, Mirosławice, Wodociągowa, Bursztynowa, Diamentowa.

 

Specjalista pracy socjalnej mgr Barbara Karbowiak:

DYŻUR

poniedziałek          12.00 -  16.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     8.00 -12.00

 

czwartek              

8.00 -12.00

 

piątek  

11.00  - 15.00

REJON

Cmentarna, Górna, Józefów ( cały), Kątna, Kilińskiego, Legionów, Łaska, Bema

Okołowicza, Gdańska, Sowińskiego, Puławskiego.

 

Specjalista pracy socjalnej mgr Izabela Gołygowska:

DYŻUR

poniedziałek          8.00 -  12.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     12.00 -16.00

 

czwartek              

12.00 -16.00

 

piątek  

7.00  - 11.00

REJON

Bechcice, Browarna, Chmielna, Jęczmienna, Jana Pawła II, Kwiatowa, Miodowa, Nasienna, Piwna, Sadowa.

 

Starszy specjalista pracy socjalnej mgr Małgorzata Kuśmierczyk:

DYŻUR

poniedziałek          8.00 -  12.00

wtorek                   9.00  -  17.00

 

środa                     12.00 -16.00

 

czwartek              

12.00 -16.00

 

piątek  

7.00  - 11.00

REJON

Piłsudskiego – parzyste, Zagajnikowa, Srebrzyńska, Południowa, Piaskowa, Osiedle Literatów, Langiewicza, Kolejowa, 1 – go Maja, Zacisze, Dąbrowska, Leśna, Norwida.

 

W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są asystenci rodziny:

-   mgr Dorota Sobczak

-   Beata Pietrzak

Przemocą w rodzinie zajmuje się starszy specjalista pracy socjalnej mgr Mirosława Krupińska.

 

Dział Pomocy Środowiskowej zajmuje się realizacją następujących ustaw:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w ramach której mieszkańcy Gminy Konstantynów Łódzki mogą ubiegać się o:
  • świadczenia pieniężne:

  - zasiłki  stałe,

  - zasiłki okresowe,

  - zasiłki celowe,

  - zasiłki celowe  w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

 

  • świadczenia niepieniężne:

  - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

  - umieszczenie w domu pomocy społecznej,

  - skierowanie do schroniska dla bezdomnych mężczyzn i kobiet,

  - skierowanie do Ośrodka Dziennego Pobytu w Konstantynowie ul. Słowackiego 11,

  - pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1)      ubóstwa;

2)      sieroctwa;

3)      bezdomności;

4)      bezrobocia;

5)      niepełnosprawności;

6)      długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)      przemocy w rodzinie;

8)      potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

9)      potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego;

13)  alkoholizmu i narkomani;

14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 złotych,

 2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych.

                Gmina Konstantynów Łódzki i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpili także do realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Dział Pomocy Środowiskowej udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymywania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe    w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art 8  ww. ustawy, czyli w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 1051,50 zł., osoby w rodzinie jest to kwota 792 zł.

 

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca  2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach której rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mają przyznawanych asystentów rodziny.

 

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie prowadząc obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

 

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, w ramach której dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zapewnia oparcie społeczne polegające  w szczególności na:

-   podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego  życia;

-   organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji;

-   udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

 

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach  opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych. Dla osób, które nie posiadają prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej a spełniają wymogi tejże ustawy wystawiane są decyzje administracyjne potwierdzające prawo świadczeniobiorcy  do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres maksymalnie 90 dni.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pracownicy socjalni wystawiają skierowania do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na odbiór pomocy żywnościowej.

Do programu kwalifikują się:

 1) osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 1402 zł.,

 2) osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 1056 zł. 


Metryka

data wytworzenia
2008-07-10
data udostępnienia
2016-04-28
sporządzone przez
Krawczyk Radosław
opublikowane przez
Agata Walczak
ilość odwiedzin
1524
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.