Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Straż Miejska Prawa i obowiązki Straży Miejskich
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Prawa i obowiązki Straży Miejskich, bieżące, menu 193 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Prawa i obowiązki Straży Miejskich

Prawa i obowiązki Straży Miejskich

FUNKCJONARIUSZE STRAŻY MIEJSKIEJ MAJĄ PRAWO DO:

1) udzielania pouczeń;

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia  określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sadem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

6) usuwania pojazdów i ich unieruchomiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym;

7) wydawania poleceń;

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie  użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak  również do każdej osoby o udzielanie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji;

10) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych w tym fotopułapek   obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

 

 

 

ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz  innych miejscowych zagrożeń;

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego  zdarzenia  albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem  przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów; do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) doprowadzenie osób nietrzeźwych lub przekazywanie Policji do Policyjnej Izby Zatrzymań, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscach publicznych, znajdują się w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi;

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

 REALIZUJĄC SWOJE ZADANIA STRAŻ MIEJSKA:

1) działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

2) współpracuje z Policją na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.04.1998 w sprawie zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi oraz zakresu, w jakim Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami i udziela im pomocy.

W razie niepodporządkowania się obywatela wydanym na podstawie prawa poleceniom, funkcjonariuszy  Straży Miejskiej ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego określonych w przepisach ustawy o strażach gminnych (miejskich).


DO OBOWIĄZKÓW STRAŻNIKA NALEŻY (Art.27 Ustawy o strażach gminnych):

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;
3) zachowanie tajemnicy prawnie chronionej;
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

O zdarzeniach związanych z nienależytym wykonywaniem obowiązków przez strażników gminy Konstantynów Łódzki należy powiadamiać komendanta Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

Metryka

sporządzono
2007-10-03 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2016-04-28 00:00 przez Krawczyk Radosław
zmodyfikowano
2020-09-21 13:27 przez Krawczyk Radosław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3313
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.