Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zgadzam się
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Konstantynów Łódzki
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Petycje  / Petycje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Petycje Petycje


Podstawa prawna : ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

Przedmiot petycji:

żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Burmistrza.

O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję może złożyć :

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów – w interesie publicznym podmiotu wnoszącego petycje albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Składanie petycji:

petycję można złożyć w formie pisemnej na adres :

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

ul. Zgierska 2

95-050 Konstantynów Łódzki, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

sekretariat@konstantynow.pl lub ePUAP

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać :

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • w przypadku petycji zbiorowych np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, należy podać nazwę każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Podmiot, o którym mowa wyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu danych osobowych podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu trzeciego w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji .

Anonimy nie są rozpatrywane

Petycja składana w formie pisemnej może być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;

  • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawiera adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Termin załatwienia petycji :

bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem – w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez burmistrza składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy burmistrz może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji ( petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu ogłasza się sposób załatwienia petycji wielokrotnej.

Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycje o sposobie jej załatwienia.data wytworzenia2016-05-02
data udostępnienia2016-05-02
sporządzone przezKrawczyk Radosław
opublikowane przezMariusz Kaluska
ilość odwiedzin1587
rejestr zmianzobacz »
Gmina Konstantynów Łódzki, Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel.: 42 211-11-73, fax: 42 211-11-68, sekretariat@konstantynow.pl, www.konstantynow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@