Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, bieżące, menu 595 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Z dniem 16 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2016r. poz.352) która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona.
Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:
• udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim bip.konstantynow.pl
• udostępniona w serwisie internetowym Miasta Konstantynowa Łodzkiego
• przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim
Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
• poinformowania o źródle, czasie, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
• udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
• informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek
Urząd Miejski w Konstantynowie Łodzkim określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub bazę danych
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania pod warunkiem że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj.Dz. U. z 2017r.poz. 880 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ( Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługującym podmiotom trzecim.

Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
• informacja nie została udostępniona w BIP Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim,
• została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania ponownego lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich opłat lub warunków,
• wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
• została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego.
Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, po rozpatrzeniu wniosku:
• przekazuję informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania,
• informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
• odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Opłaty
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim może nałożyć opłaty za ponowne wykorzystanie wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga dodatkowych kosztów.
Ograniczenia
Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.
Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują im z prawa.
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest o graniczony na podstawie innych ustaw.


Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania  - pobierz plik

Metryka

sporządzono
2018-04-09 przez Krawczyk Radosław
udostępniono
2018-04-09 00:00 przez Radosław Krawczyk
zmodyfikowano
2018-04-09 13:22 przez Krawczyk Radosław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2064
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.