Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Drzewa, krzewy Firmy, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Firmy, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bieżące, menu 731 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Firmy, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Firmy, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

Opis dotyczy:

 • przedsiębiorców,
 • spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
 • osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia.

Opis nie dotyczy:

 • właścicieli działek, którzy są osobami fizycznymi, chcącymi usunąć drzewo lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Te osoby mogą złożyć zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa albo krzewu;
 • wszystkich usuwających drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, która jest parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni. Takie osoby muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu

 • właściciel nieruchomości,
 • inny posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości,
 • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej (o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego) – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:

 • spółdzielnia mieszkaniowa,
 • wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd,
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
 • użytkownik wieczysty nieruchomości,
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów.

Jeśli wniosek będą składać spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnoty mieszkaniowej, to przed jego złożeniem do urzędu muszą wykonać dodatkowe czynności. Podmioty tego rodzaju muszą zawiadomić członków przed złożeniem wniosku do urzędu o zamiarze wycięcia drzew. W tym celu zobowiązane są powiadomić członków poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy w miejscu dostępnym dla wszystkich członków na okres 30 dni i po upływie tego terminu zebrać wniesione uwagi i zastrzeżenia. Jeżeli takie uwagi i zastrzeżenia nie wpłyną, zawiadomienie z adnotacją o braku uwag i zastrzeżeń należy załączyć do wniosku o wycięcie drzew składanego do urzędu.

Przed złożeniem wniosku należy zmierzyć drzewa i określić ich gatunek, a także przygotować załączniki wynikające z wniosku, potwierdzające lokalizację i przyczynę wycięcia (np. w przypadku kolizji z inwestycją budowlaną należy dołączyć dokumenty związane z budową).W przypadku dużej ilości drzew usuwanych z terenów o rozwiniętym długotrwale ekosystemie można sporządzić inwentaryzację przyrodniczą wraz z inwentaryzacją drzew, z której wynikać będzie, czy na terenie inwestycyjnym występują gatunki chronione).

Pomiar obwodu każdego pnia drzewa wykonuje się na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie wynosił mniej niż:  

 • 65 cm obwodu - kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny
 • 80 cm obwodu - topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty
 • 50 cm obwodu - wszystkie pozostałe gatunki

to usunięcie drzew nie wymaga zezwolenia.

Jeśli wymienione wyżej gatunki mają obwody pni większe niż podane powyżej, to na ich usunięcie konieczne jest uzyskanie zezwolenia - wtedy należy złożyć WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW, którego druk jest dostępny na stronie bip.konstantynow.pl w zakładce Ochrona środowiska/drzewa, krzewy.

W składanym wniosku należy wówczas podać obwód pnia każdego drzewa wnioskowanego do wycinki zmierzonego na wysokości 130 cm. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z tych pni,
 • nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Krzewy

Jeśli chcesz usunąć krzew albo krzewy rosnące w skupisku to oblicz powierzchnię, którą one zajmują. Jeśli będzie to mniej niż 25 m2 to nie potrzebujesz zezwolenia na ich usunięcie. Jeżeli powierzchnia łączna krzewów przekracza 25 m2, wtedy należy złożyć w/w wniosek.

Nie potrzeba zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, jeśli:

 • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości,
 • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2,
 • działka, z której chcesz usunąć drzewo lub krzewy, jest własnością osoby fizycznej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów nie możesz usuwać na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew lub krzewów owocowych – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze,
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (wyłączenie z produkcji leśnej części lub całej działki, która w ewidencji gruntów ma opis „Ls” pod budowę jest tożsame z pozwoleniem na pozbawienie jej drzewostanu).

Drzewa lub krzewy można usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego też odpowiednio wcześniej należy złożyć wniosek (co najmniej 30 dni przed planowanym usunięciem), jednak w przypadku inwestycji budowlanej, dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę.

Wniosek wypełniony wstępnie można zweryfikować na stanowisku, gdzie nastąpi jego rozpatrywanie tj. w pok. nr 5 na I piętrze. Wcześniejsze sprawdzenie kompletności danych usprawni procedowanie i pozwoli uniknąć braków oraz przedłużania terminu o uzupełnianie dokumentu.

Wniosek o wycięcie drzew/krzewów należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Konstantynowie przy ul. Zgierskiej 2, Biuro Obsługi Klienta na parterze. Jeśli usuwasz drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Wyjątek

Jeśli usunięcie dotyczy drzew lub krzewów rosnących na  nieruchomości będącej własnością gminy, to wniosek należy złożyć do gminy, która wydając stosowne oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dalej prześle ten wniosek do starostwa. Tylko organ nadrzędny może wydać zezwolenie dla terenów stanowiących własność gminy.

Wniosek oraz inne dokumenty

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (np. nie zostały podane wszystkie wymagane informacje, albo nie dołączono potrzebnych dokumentów), to wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia ze wskazaniem terminu na uzupełnienie wniosku. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nie uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

W przypadku wniosków składanych przez firmy i podmioty wymienione na wstępie, obowiązuje wniesienie opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo, którego dowód wpłaty należy załączyć do wniosku. Brak wpłaty można uzupełnić w wyznaczonym terminie, w przeciwnym wypadku urząd rozpocznie postępowanie egzekucyjne, jednak nie wpłynie to na kontynuację postępowania.

Dokumenty

1. Wniosek dla firm o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Informacja dodatkowa

Mapa lub rysunek załączony do wniosku powinien określać usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

 

Metryka

sporządzono
2018-12-05 przez Anna Pertkiewicz
udostępniono
2018-12-05 00:00 przez Kołacz Wincenty
zmodyfikowano
2021-03-05 14:16 przez Kołacz Wincenty
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2233
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.