Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Ochrona danych osobowych Podstawy prawne przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podstawy prawne przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, bieżące, menu 741 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podstawy prawne przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

Podstawy prawne przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zawarcie małżeństwa

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Sporządzenie aktu urodzenia

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 Sporządzenie aktu zgonu

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

 Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion dziecka

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

 Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Zmiana imion i nazwisk

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

 

 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

 Zameldowanie/wymeldowanie (w tym również cudzoziemców) na pobyt stały lub czasowy

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Dowody osobiste

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 Rejestr mężczyzn/kobiet urodzonych w danym roku objętych rejestracją

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

 Rejestr wyborców

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadomienia gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania

 Repatriacja

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

 Organizacja wyborów w zakresie uregulowanym w kodeksie wyborczym

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy

 Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie/dochód  w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. - o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy

 Zasady i tryb nadawania numeru PESEL

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL 


 

STRAŻ MIEJSKA

Mandaty, Interwencje

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy
  • ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

 Kierowanie spraw do sądu

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 CEPIK

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

 Pozostałe podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

 

 

STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

 Akcja kurierska

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 System stałego dyżuru Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzenia

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 Obsługa imprez masowych

 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.


 

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Wymiar, określenie, zmiana, uchylenie, nadpłata w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 • Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Uchwała Nr XXVII/212/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 listopada 2016 roku  w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.

 Zwolnienia w podatku od nieruchomości

 • Uchwała Nr XXVII/211/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 listopada 2016 roku  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Przyznawanie ulg podatkowych w postaci rozłożenia na raty, odroczenia, umorzenia osobom fizycznym i prawnym powadzącym działalność gospodarczą

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis
 • Uchwała Nr XXII/181/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 Przyznawanie ulg podatkowych w postaci rozłożenia na raty, odroczenia, umorzenia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Uchwała Nr XXII/181/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

 

Zwrot nienależnie dokonanej opłaty skarbowej

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

 

 

REFERAT KSIĘGOWOŚCI

Postępowanie egzekucyjne (upomnienia, wezwania, tytuły wykonawcze)

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

Postępowanie egzekucyjne – odpady (upomnienia, wezwania, tytuły wykonawcze)

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

Hipoteki

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Faktury zakupu

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

wystawianie refaktur, not księgowych

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Prowadzenie księgowości

 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Osoby korzystające z ZFŚS

 • USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Rejestr kaucji mieszkaniowych

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Depozyty- osoby wpłacające wadium, zabezpieczenia pieniężne umów itp.

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Fundusz pracy (młodociani pracownicy)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Ewidencja majątku gminy

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Obsługa płacowa pracowników i kontrahentów

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dział III - Wynagrodzenia;
 • USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Deklaracje VAT – rejestry

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usługREFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela
 • Zarządzenie Nr II/255/08 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2008 r.
  w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ze zmianami

 Rejestr nauczycieli (arkusze organizacyjne, System Informacji Oświatowej)

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 Stypendia artystyczne

 • Ustawa z dnia 25 października 1991r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Uchwała Nr X/90/03 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 września 2003 r.
  w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
  i ochroną dóbr kultury ze zmianami

 Zwrot kosztów dotacji na uczniów

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

 Nagrody i wyróżnienia, stypendia sportowe

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 • Uchwała Nr XXX/239/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
  i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
 • Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. 
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  ze zmianami

 Indywidualne nauczanie i indywidualne przygotowanie przedszkolne

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 Zwrot kosztów przejazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Zarządzenie Nr III/435/17 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 26 października 2017 r.
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym / środkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ze zmianami

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Uchwała nr XLIII/335/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 stycznia 2018 r.              

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 Obowiązek nauki

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

 Wyprawka szkolna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Przygotowanie oceny pracy dyrektorów

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

 Przeprowadzanie postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis

Dotacje dla klubów sportowych

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 • Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 r.
  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki ze zmianami

Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

 

 

REFERAT TECHNICZNO – INWESTYCYJNY

Dodatek mieszkaniowy

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 Dodatek energetyczny

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Wynajem lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia, lokalu mieszkalnego.

Regulacja tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego

Przedłużenie lub ponowne spisanie umowy najmu lokalu mieszkalnego, zamiana lokalu mieszkalnego

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Uchwała NR XVIII/156/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki

 Wspólnoty mieszkaniowe w zasobach komunalnych

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 Rejestr zgłaszanych i wykonywanych remontów budynków i lokali komunalnych

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Uchwała NR XXV/297/2000 Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2000. w sprawie ustalenia określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego
 • Uchwała NR XXXIV/397/2001 Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2001. w sprawie zmiany uchwały NR XXV/297/2000 Rady Miejskiej Konstantynowa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2000 dotyczącej określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego
 • Uchwała NR XLVIII/388/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego – rozstrzygnięcie nadzorcze
 • Uchwała NR XLVIII/389/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego

Ewidencja osób wykonujących osobowy transport zarobkowy

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Ewidencja działalności gospodarczej

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Zajęcie pasa drogi

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Uchwała nr XVIII/172/04 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Rejestr szkód majątkowych i osobowych

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Usługi hotelarskie

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (art. 38 ust. 2 i 3), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (par. 16)

Ewidencja wniosków w zakresie zieleni

 • ustawa z  dnia  16  kwietnia  2004  r. o ochronie przyrody

Wycinka drzew i krzewów

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Ewidencja właścicieli psów agresywnych

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Program zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia im opieki

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Naklejki na samochody elektryczne

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Realizacja zamówień publicznych

 • ustawa o samorządzie gminnym
 • ustawa Prawo zamówień publicznych

Decyzje na zjazd z drogi gminnej

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 Gospodarka odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi oraz odpadami niebezpiecznymi

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wydawanie decyzji środowiskowych

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Azbest

 • ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

 


 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

Użytkownicy wieczyści i dzierżawcy nieruchomości

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Nadawanie numerów  porządkowych

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Postanowienia (opinia) o lokalizacji studni

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

Opłata planistyczna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wnioski w zakresie zmiany zagospodarowania przestrzennego

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rejestr aktów notarialnych

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Postanowienia i decyzje dotyczące podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz opłaty adiacenckie

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

Zbiór wypisów i wyrysów, zaświadczeń i opinii z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dokumentu „Studium zagospodarowania przestrzennego”

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium wraz ze złożonymi uwagami

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 


 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Zarządzenie nr IV/521/18 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzki wraz ze zmianami

Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Zarządzenie nr IV/521/18 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzki wraz ze zmianami

Udostępnianie informacji publicznej

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznych oraz aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej

Sprawy socjalno – bytowe

 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 11 maja 2017 roku ze zmianami w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rejestr korespondencji (wychodzącej i przychodzącej)

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • § 2 Zarządzenia nr 64/2011 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim
 • Zarządzenie nr IV/521/18 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzki wraz ze zmianami

Ewidencja zasobu archiwum zakładowego

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Centralny rejestr zarządzeń burmistrza

 • Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie procedury nadzoru nad przepisami prawnymi
 • Zarządzenie nr IV/521/18 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzki wraz ze zmianami
 • Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych


BIURO RADY MIEJSKIEJ 

Obsługa Rady Miejskiej

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Statut Miasta Konstantynowa Łódzkiego – Uchwała nr XLIV/351/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Wybór ławników

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

Nadawanie tytułów „Honorowego Obywatela  Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadawania tytułów "Honorowego Obywatela Miasta Konstantynowa Łódzkiego" oraz "Zasłużonego dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego" i powołania doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów

Nadawanie tytułów „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadawania tytułów "Honorowego Obywatela Miasta Konstantynowa Łódzkiego" oraz "Zasłużonego dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego" i powołania doraźnej Komisji do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów

 

 

REFERAT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I KADR

Nabór i zatrudnienie

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stażyści

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

Wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Oświadczenia majątkowe

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 24 h)

Wydawanie zaświadczeń pracownikom jednostek organizacyjnych, których dokumenty pracownicze przekazano do archiwum Urzędu Miejskiego

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Promocja gminy

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ary. 7 ust. 1 pkt 18)

Konstantynowska Baza Firm

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ary. 7 ust. 1 pkt 18)

Rodzinny Konstantynów Łódzki

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Uchwały nr XXXVI/293/13 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Konstantynów Łódzki programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Rodzinny Konstantynów Łódzki”.

Karta Seniora

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Uchwała Nr XlI/321/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rogramu „Konstantynowska Karta Seniora”,
 • Zarządzenie Nr IV/483/18 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu programu „Konstantynowska Karta Seniora”.

 

Metryka

sporządzono
2019-01-03 przez
udostępniono
2019-01-03 00:00 przez Marzena Goleń-Kurta
zmodyfikowano
2019-01-03 14:24 przez Goleń-Kurta Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3597
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.