Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Ogłoszenia przetargowe - Nieruchomości Przetargi 2020 IGNACEW - część 1
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew, obręb K-1 - Ogłoszenie 2 - IGNACEW - część 1, menu 1015, artykuł 2805 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

IGNACEW - część 1

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew, obręb K-1 - Ogłoszenie 2

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie K-1 jako działki:

nr 38/18 o pow. 0,0800 ha (wraz z udziałem 800/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/22 o pow. 0,0816 ha (wraz z udziałem 816/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/24 o pow. 0,0816 ha (wraz z udziałem 816/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/26 o pow. 0,1070 ha (wraz z udziałem 1070/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/27 o pow. 0,0880 ha (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/28 o pow. 0,0880 ha (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/29 o pow. 0,0880 ha (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37),

nr 38/30 o pow. 0,0880 ha (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37),

objętej księgą wieczystą nr LD1P/00021754/0, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki.

 

Uwaga: każda działka tj.: nr 38/18, nr 38/22, nr 38/24, nr 38/26, nr 38/27, nr 38/28, nr 38/29, nr 38/30 (wraz z udziałem w działce nr ewid. 38/37), będzie licytowane oddzielnie.

 

Cena wywoławcza działki:

nr 38/18 (wraz z udziałem 800/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 68 300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/22 (wraz z udziałem 816/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 69 700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/24 (wraz z udziałem 816/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 69 700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług

nr 38/26 (wraz z udziałem 1070/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 91 400,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/27 (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 75 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/28 (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 75 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/29 (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 75 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,

nr 38/30 (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37) wynosi 75 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 

Wysokość wadium dla działki:

nr 38/18, nr 38/22, nr 38/24 wynosi - 3 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

nr 38/26 wynosi - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).        

nr 38/27, nr 38/28, nr 38/29, nr 38/30 wynosi - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, parter, Sala Konferencyjna:

 • dla działki nr 38/18 o godz. 830
 • dla działki nr 38/22 o godz. 900
 • dla działki nr 38/24 o godz. 930
 • dla działki nr 38/26 o godz. 1000
 • dla działki nr 38/27 o godz. 1030
 • dla działki nr 38/28 o godz. 1230
 • dla działki nr 38/29 o godz. 1300
 • dla działki nr 38/30 o godz. 1330


OPIS NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 lutego 2015 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/398/06 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., poz. 1895), działki nr: 38/18, 38/22, 38/24, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 38/37 położone są w jednostce przestrzennej: 1.MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszącej usługowej. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje: - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; - przeznaczenie towarzyszące: zabudowa usługowa (usługi nieuciążliwe) realizowana jako wolno stojąca lub w budynkach mieszkalnych.

Przedmiotowa działka gruntu nr 38/18, nr 38/26 ma kształt trapezu prostokątnego, działki nr: 38/22, 38/24, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30 posiadają kształt prostokątów. Działka nr 38/37 przeznaczona jest pod komunikację wewnętrzną (łączy w/w działki z drogą gminną – ulicą Ignacew).

Dojazd do w/w działek zapewniony jest od ulicy Lutomierskiej, ulicą Ignacew o nawierzchni asfaltowej. Ponadto w ulicy Ignacew znajdują się media; woda, energia elektryczna, gaz, napowietrzna linia telekomunikacyjna. Działki nr: 38/18, 38/22, 38/24, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30 są niezabudowane, nieogrodzone, niewyznaczone w terenie oraz nie są uzbrojone w żadne media instalacyjne. W działce nr 38/37 znajduje się przewód elektroenergetyczny (zgodnie z mapą ewidencyjną) oraz wodociąg. Teren działek znajduje się w kompleksie wydzielonych, podobnych działek budowlanych. Sąsiedztwo (otoczenie) działek stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny niezabudowane i tereny leśne, w bliskim sąsiedztwie hotel.

Zgodnie z odpisem księgi wieczystej nr LD1P/00021754/0 w/w działki wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Ponadto nie toczy się z tej nieruchomości postępowanie egzekucyjne, ani żadne inne, które w jakikolwiek sposób mogłoby ograniczyć prawo zbycia działek.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które powinno być wniesione w pieniądzu PLN na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim:

BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

05 8780 0007 0000 0316 1000 0005

do dnia 29 lipca 2020 r. włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędy Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.

W tytule przelewu wadium należy podać adres nieruchomości i numer działki, której dotyczy przetarg oraz imię i nazwisko uczestnika/ów przetargu.

 1. Stawienie się osobiście lub ustanowienie pełnomocnika.
 2. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:
 • dowodu wpłaty wadium,
 • dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu (dowód osobisty lub paszport),

pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości aktualnym na dzień przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewygrania przetargu (wg załącznika nr 1),

 • w przypadku, gdy osobę (fizyczną lub prawną), która wniosła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej,
 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

- stawiennictwo obojga małżonków albo,

- przedłożenie pisemnej zgody w formie potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu, celem nabycia nieruchomości za wylicytowaną cenę,

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

- wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo,

- odpis orzeczenia sądowego ustanawiającą rozdzielność majątkową albo,

- pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,

 • w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zaś osoba prawna wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
 • osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym w języku polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.


Postąpienie minimum 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) t. j. dla działki: nr 38/18 min. 690,00 zł., nr 38/22, nr 38/24 min. 700,00 zł, nr 38/26 min. 920,00 zł., nr 38/27, nr 38/28, nr 38/29, nr 38/30: min. 760,00 zł.

Przed zawarciem aktu notarialnego, oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia na konto wskazane w protokole z przeprowadzonego przetargu.


ZAKOŃCZENIE PRZETARGU:

Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego, tj. nie stawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący.


DODATKOWE INFORMACJE:

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu z ważnych powodów. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 18 i 20 lub pod numerem telefonu: 42 211 11 73 wew. 131 lub 133.

 

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

/ - / Robert Jakubowski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 2020-05-29

Okres wywieszenia upływa: 2020-08-05


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Mapa przedstawiająca lokalizacje działek stanowiących przedmiot przetargu

2. Oświadczenie osoby przystępującej do przetargu


Konstantynów Łódzki, dnia 06 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

dotycząca działek: nr 38/18, nr 38/26, nr 38/27, nr 38/28, nr 38/29 i nr 38/30
położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew

W dniu 05 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, parter, Sala Konferencyjna, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew, w obrębie K-1, objętej księgą wieczystą nr LD1P/00021754/0, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki:

 • o godz. 830 dla działki nr 38/18 o pow. 0,0800 ha (wraz z udziałem 800/30937 części działki nr ewid. 38/37),

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak (brak wpłat wadium)
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza działki: 68 300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100), plus podatek VAT 23%
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;

 • o godz. 1000 dla działki nr 38/26 o pow. 0,1070 ha (wraz z udziałem 1070/30937 części działki nr ewid. 38/37),

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak (brak wpłat wadium)
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza działki: 91 400,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100), plus podatek VAT 23%
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;

 • o godz. 1030 dla działki nr 38/27 o pow. 0,0880 ha (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37)

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak (brak wpłat wadium)
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza działki: 75 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), plus podatek VAT 23%
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;

 • o godz. 1230 dla działki nr 38/28 o pow. 0,0880 ha (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37)

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak (brak wpłat wadium)
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza działki: 75 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), plus podatek VAT 23%
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;

 • o godz. 1300 dla działki nr 38/29 o pow. 0,0880 ha (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37)

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak (brak wpłat wadium)
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza działki: 75 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), plus podatek VAT 23%
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;

 • godz. 1330 dla działki nr 38/30 o pow. 0,0880 ha (wraz z udziałem 880/30937 części działki nr ewid. 38/37)

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak (brak wpłat wadium)
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza działki: 75 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100), plus podatek VAT 23%
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Z up. BURMISTRZA

/ - / Łukasz NAPIERALSKI
Zastępca Burmistrza
Konstantynowa Łódzkiego

 


 Konstantynów Łódzki, dnia 13 sierpnia 2020 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

dotycząca działki nr 38/22 i działki nr 38/24 obręb K-1 położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew

 

W dniu 05 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2, parter, Sala Konferencyjna, odbył się
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Ignacew, w obrębie K-1 objętej księgą wieczystą
KW LD1P/00021754/0 stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki:

 
godz. 900 dla działki nr 38/22 o powierzchni 0,0816 ha, (wraz z udziałem 816/30937 części działki nr ewid. 38/37),

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 osoba

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak

 

Cena wywoławcza – 69 700 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100), plus podatek VAT 23%

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 70 400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100), plus podatek VAT 23%

 

Nabywcą w/w nieruchomości jest małż. Magdalena i Matusz Gutowscy;

 

 • godz. 930 dla działki nr 38/24 o powierzchni 0,0816 ha, (wraz z udziałem 816/30937 części działki nr ewid. 38/37),

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 osoba

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetarg – brak

 

Cena wywoławcza – 69 700 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100), plus podatek VAT 23%

 Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 70 400,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100), plus podatek VAT 23%

 Nabywcą w/w nieruchomości jest małż. Magdalena i Mateusz Gutowscy.

 

 

 

Burmistrz
Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

 

Metryka

sporządzono
2020-05-29 przez Aleksandra Skorupa
udostępniono
2020-05-29 00:00 przez Krawczyk Radosław
zmodyfikowano
2020-08-13 12:44 przez Krawczyk Radosław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
792
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.