Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Zamówienia publiczne Rok 2017 - postępowania zakończone Postępowania poniżej 30000 euro
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zaproszenie do składania ofert T-I. 271.4.OF.2017.EW pn.Dostawa i serwis łącza internetowego dla sieci miejskiej w Konstantynowie Łódzkim - Postępowania poniżej 30000 euro, menu 384, artykuł 1499 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania poniżej 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert T-I. 271.4.OF.2017.EW pn.Dostawa i serwis łącza internetowego dla sieci miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Zaproszenie do składania ofert z dnia 28.11.2017 r.

Dostawa i serwis łącza internetowego dla sieci miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Termin składania ofert   -  05.12.2017 r. do godziny 13:00

T-I. 271.4.OF.2017.EW

 Gmina Konstantynów Łódzki, z siedzibą przy ul. Zgierskiej 2 w Konstantynowie Łódzkim,

zaprasza do składania ofert na dostawę i serwis łącza internetowego dla sieci miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

 Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w myśl art. 4 pkt 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącza internetowego dla sieci miejskiej Konstantynowa Łódzkiego i serwis sieci.

Parametry Internetu:

  • przepustowość 50/50 Mbps (symetryczne);
  • protokoły IPv4, IPv6 (natywne), BGP IPv4, BGP IPv6;
  • klasa adresów IPv4;
  • klasa adresów IPv6

Sygnał internetowy ma być zakończony łączem z wkładką SFP w lokalizacji, Konstantynów Łódzki ul. Mickiewicza 29 (komin dawnej Konstilany).

Asysta techniczna obsługi i serwis sieci MAN

  •  Świadczenie asysty technicznej przy obsłudze sieci MAN składającej się z 32 punktów styku rozmieszczonych na terenie Konstantynowa Łódzkiego połączonych ze sobą radiolinią - konfigurację sieci MAN według potrzeb Zamawiającego;
  •  Serwis obejmuje naprawy, konserwację sieci MAN, usuwanie awarii urządzeń Wykonawcy.

Gwarancja/ serwis:

1. Wykonawca odpowiada za przywrócenie sprawności łącza (dostępu do Internetu i rozwiązanie zaistniałych problemów) z czasem reakcji nie dłuższym niż 3 godziny (łącznie z dojazdem do wybranej lokalizacji) od chwili ich zgłoszenia. Czas ten może być krótszy, jeżeli Wykonawca zadeklaruje inny czas reakcji.

2. Rozwiązanie zaistniałych problemów może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny.

3. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania usterek związanych z dostępem do sieci Internet.

4. Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia.

5. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń serwisowych i kontakt z serwisem: telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00 oraz całodobowo poprzez fax, e-mail lub stronę www.

6. W celu zapewnienia ciągłości dostępu do Internetu Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji, utrzymania, aktualizacji, naprawy, serwisowania i wymiany urządzeń, umożliwiających korzystanie z sieci.

Termin realizacji zamówienia 36 miesięcy, począwszy od 01.01.2018 r.

Miejsce realizacji – Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 lub Konstantynów Łódzki ul. Mickiewicza 29 (komin dawnej Konstilany).

 Uwagi Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w składanych ofertach.

Wzór umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian).

 Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, kierując się niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert:

I.  Cena o wadze 60 %

II. Poza cenowe kryterium: „czas rekcji przystąpienia do usuwania awarii” o wadze 40 %

 

Do kryteriów została przypisana waga, określona udziałem procentowym, przy założeniu, że

1% = 1 pkt.

Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów:

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena i 40 pkt. w kryterium czas reakcji (czas przystąpienia do usuwania awarii).

Za najkorzystniejszą ofertę zastanie uznana ta oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów w ramach podanych wyżej kryteriów.

Kryterium „cena”

Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60.

Ilość punktów dla pozostałych ofert będzie ustalana wg wzoru:

                             cena PLN (wartość oferty najniższej ( brutto)

                             ------------------------------------------------------------- x 0,6 x 100

                               cena PLN (wartość oferty badanej (brutto)

 

Cena oferty winna obejmować Całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

 Kryterium „Czas reakcji”

Skala punktowa za skrócenie czasu reakcji po zgłoszeniu awarii rozpoczęcia wykonywania usługi do:

3 godziny – 0 pkt

2 godziny – 20 pkt

1 godzina – 40 pkt

Wykonawca, który nie zaoferuje skrócenia poniżej 3 godzin czasu przystąpienia do usuwania awarii otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium oceny ofert.

Punkty zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie deklaracji Wykonawcy, złożonej na formularzu oferty. Wymagane jest podanie w ofercie czasu reakcji określonego w godzinach.

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży kompletą ofertę i uzyska najwyższą ilość punktów.

Forma, termin i miejsce złożenia oferty

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć ją według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania wraz z pozostałymi załącznikami i dokumentami do niniejszego zapytania.

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2017 r. do godziny 13:00:

Na adres e-mailowy: zamowienia@konstantynow.pl  - skan dokumentu

lub

w kancelarii Urzędu, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, parter, pok. 06

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Za datę decydującą uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 Sposób przygotowania oferty:

Oferta, złożona na załączonym formularzu ofertowym winna zawierać:

• wszystkie wymagane w nim informacje oraz składniki ceny,

• W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru lub ewidencji jako osoba upoważniona do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, musi przedstawić upoważnienie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy,

• Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,

• Cena wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowych, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę, Wszystkie kwoty należy podawać w walucie polskiej.

do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny wpis KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

3. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243).

Warunki udziału:

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w składanych ofertach.

Uprawnienia Wykonawcy posiadanie aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907).

 Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

• jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

• zostanie złożona po terminie składania ofert,

• będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

• nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez  Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

 Zastrzeżenia:

1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do rezygnacji z prowadzenia postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podania przyczyny.

3. Umowa z Wykonawcą będzie zawierała postanowienie odnośnie kar umownych, przewidujące:

a. obowiązek zapłaty kary umownej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w wysokości:

100 % wartości faktury wystawionej w poprzednim okresie jednego miesiąca rozliczeniowego, poprzedzającym datę odstąpienia od umowyw przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy;

100 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, w stosunku do terminu określonego w umowie.

b. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania do jej zapłaty. Zamawiający naliczy karę umowną po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy.

c. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4.  Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wyborze oferty

Po dokonaniu wyboru, Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za  najkorzystniejszą, o terminie i miejscu podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Osoby do kontaktu:

W sprawach merytorycznych

Radosław Krawczyk - Gł. Specjalista – Administrator Systemu Informatycznego

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

e-mail:  r.krawczyk@konstantynow.pl

W sprawach formalnych

Elżbieta Wojtaszek – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

e-mail: e.wojtaszek@konstantynow.pl

28.11.2017 r.

Zaproszenie  - pobierz plik

formularz ofertowy - pobierz plik

-----------------------------------------------

Informacja o wyborze - pobierz plik

06.12.2017

---------------------------------------------

Metryka

sporządzono
2017-11-28 przez Elżbieta Wojtaszek
udostępniono
2017-11-28 00:00 przez Elzbieta Wojtaszek
zmodyfikowano
2017-12-06 10:16 przez Wojtaszek Elzbieta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
622
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.