Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Konstantynów Łódzki
Menu góra
Strona startowa Przetargi Zamówienia publiczne Rok 2020 - postępowania zakończone Postępowania poniżej 30000 euro
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykonanie zadań w zakresie organizacji ruchu drogowego w Konstantynowie Łódzkim - Postępowania poniżej 30000 euro, menu 950, artykuł 2898 - BIP - Gmina Konstantynów Łódzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania poniżej 30000 euro

Wykonanie zadań w zakresie organizacji ruchu drogowego w Konstantynowie Łódzkim

Numer sprawy: IIT.271.21.2020.AG            Konstantynów Łódzki, dnia 11.08.2020 r.

 

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

Zaprasza do składania ofert na wykonanie:

 

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie zadań w zakresie organizacji ruchu drogowego w Konstantynowie Łódzkim według poniższych części:

 

CZĘŚĆ I

A)   Malowanie przejść dla pieszych metodą grubowarstwową, farbą odblaskową oraz odnowienie oznakowania poziomego we wskazanych lokalizacjach:

Lokalizacja (zgodna z załącznikiem graficznym):

 1. Ul. Czernika/Kopernika + znak linii bezwzględnego zatrzymania STOP - P-12 (załącznik nr 1 (A))
 2. Ul. Kopernika/Sadowa (północ), (załącznik nr 1 (A))
 3. Ul. Sadowa/Kopernika + znak linii bezwzględnego zatrzymania STOP - P-12 (załącznik nr 1 (A))
 4. Ul. Kopernika/Sadowa (południe), (załącznik nr 1 (A))
 5. Ul. Okołowicza/Sadowa, (załącznik nr 1 (A))
 6. Ul. Sadowa/Daszyńskiego (wschód) + znak linii bezwzględnego zatrzymania STOP - P-12 (załącznik nr 2 (A))
 7. Ul. Daszyńskiego/Sadowa (północ), (załącznik nr 2 (A))
 8. Ul. Sadowa/Daszyńskiego (zachód) + znak linii bezwzględnego zatrzymania STOP - P-12 (załącznik nr 2 (A))
 9. Ul. Daszyńskiego/Sadowa (południe), (załącznik nr 2 (A))

10. Ul. Sadowa/ 8-ego Marca + 2szt. znaku linii bezwzględnego zatrzymania STOP - P-12 (załącznik nr 3 (A))

11. Ul. 8-ego Marca/Sadowa (załącznik nr 3 (A))

12. Ul. 8-ego Marca/Narutowicza, (załącznik nr 4 (A))

13. Odnowa oznakowania poziomego (koperty dla niepełnosprawnych)  - ul. Sadowa 5/7 (przy Szkole Podstawowej nr 5), oraz ul. Sadowa 8 (przy Przedszkolu nr 2) (załącznik nr 5 (A))

14. Odnowa oznakowania poziomego (zatoka BUS) – ul. Kilińskiego 75 (przy Szkole Podstawowej nr 2) (załącznik nr 6 (A))

 

Termin realizacji: od 20.08.2020 r. do 02.09.2020 r.

 

B)   Malowanie przejść dla pieszych metodą grubowarstwową, farbą odblaskową oraz odnowienie oznakowania poziomego P-13 zgodnie z załącznikiem graficznym we wskazanych lokalizacjach

Lokalizacja:

 1. Ul. Legionów/Kilińskiego, (załącznik nr 1 (B))+ dwa pasy  P-11 (przejazd dla rowerzystów)
 2. Ul. Cegielniana/Kościelna, (załącznik nr 2 (B)) –przejście, Innowacyjna, Kościelna, P-13
 3. Ul. Kościelna/Innowacyjna, (załącznik nr 3 (B))
 4. Ul. Inwestycyjna (przed znakiem „Łódź”, (załącznik nr 4 (B))
 5. Ul. Inwestycyjna/Nowy Józefów, (załącznik nr 5 (B))
 6. Ul. Janika/Langiewicza, (załącznik nr 6 (B))- bez P-13
 7. Ul. Łąkowa/Langiewicza, (załącznik nr 7 (B))- bez P-13
 8. Ul. Kościelna/Janika (załącznik nr 8 (B))
 9. Likwidacja linii ciągłej N-11 (znak poziomy) na ul. Gdańskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Łódzką, (załącznik nr 9 (B))

10. ul. Piłsudskiego 49 (po stronie zachodniej) – 2 szt. Odnowa oznakowania poziomego (koperta dla niepełnosprawnych)  - (załącznik nr 10 (B))

11. Odnowa oznakowania poziomego (koperta dla niepełnosprawnych) - Pl. Wolności 10, (załącznik nr 11 (B))

 

Termin realizacji:  od 20.08.2020r. do 15.09.2020 r.

 

część A: od 20.08.2020 r. do 02.09.2020 r.

część B: od 20.08.2020 r. do 15.09.2020 r.

Łączna powierzchnia (część I)  przeznaczona do malowania: ok. 600 m2

 

 

Część II

Zaprojektowanie i wdrożenie docelowych organizacji ruchu pozytywnie zaopiniowanych przez Zarządcę Dróg i uzgodnionych przez Zarządcę ruchu, w zakres których wchodzi zakup oraz montaż luster drogowych, oznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (oznaczenie pionowe i poziome) oraz malowanie przejścia dla pieszych z następującą lokalizacją:

 

- Oznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych:

 1.                      1.      ul. Marszałka Piłsudskiego 12 – zgodnie załącznikiem graficznym, (załącznik nr 1 CZĘŚĆ II)
 2.                      2.      ul. Marszałka Piłsudskiego 22 – 2 sztuki zgodnie załącznikiem graficznym (załącznik nr 2 CZĘŚĆ II)
 3.                      3.      ul. Słowackiego 17 zgodnie załącznikiem graficznym, (załącznik nr 3 CZĘŚĆ II)
 4.                      4.      ul. Sucharskiego 1/3 zgodnie załącznikiem graficznym, (załącznik nr 4 CZĘŚĆ II)

 

- Zakup i montaż luster drogowych okrągłych o średnicy 80cm wraz z słupkiem

 

 1.                      5.       ul. Słowackiego/Dąbrowskiej (załącznik nr 5 CZĘŚĆ II)

 

 1.                      6.       ul. Langiewicza (przy wyjeździe z posesji nr 34 i 38b) (załącznik nr 6 CZĘŚĆ II)

 

  - Malowanie przejścia dla pieszych metodą grubowarstwową farbą odblaskową oraz oznakowanie pionowe   w następującej lokalizacji:

 

 1.                      7.       ul. Kwiatowa/Narutowicza zgodnie z załącznikiem graficznym (załącznik nr 7 CZĘŚĆ II)

 

Termin realizacji: od 20.08.2020 r. do 15.10.2020 r.

 

Część III

 

Opracowanie docelowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 710 (część południowa na odcinku od km 7+208 do km 7 + 329 oraz od km 7+364 do km 7+399 oraz w części północnej na odcinku od km 7+200 do km 7+271) wraz
z uzgodnieniami z Zarządcą drogi oraz Zarządcą ruchu.

 

Termin realizacji: od 20.08.2020 r. do 15.10.2020 r.

Szacunkowy koszt:  2000,00zł netto

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Roberta Jakubowskiego

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

NIP ­ - 731-19-93-975

REGON -  472057690

Tel.: 42 211 11 73

 

 1. Ofertę należy złożyć:

- w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Kancelarii Urzędu, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, parter, pok.06, lub:

- podpisać, zeskanować oraz przesłać skan w formie elektronicznej na adres: a.gruszczynska@konstantynow.pl, j.pazdzierska@konstantynow.pl

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Zakres prac obejmuje:

a)   Opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu dla dróg gminnych wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowych projektów przez organ zarządzający ruchem dla dróg gminnych, skrzyżowań dróg gminnych
z drogami wyższej kategorii. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektów stałej organizacji ruchu w oparciu o:

 • ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695. z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
  i Administracji  z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków
  i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz.U.2003.220.2181z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
  na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729 z późniejszymi zmianami)

b)   Wykonanie oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. oznakowanie poziome polegać będzie na wykonaniu zgodnego z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi mechanicznego i ręcznego malowania farbami akrylowymi rozpuszczalnikowymi. Oznakowanie masą chemoutwardzalną, grubość nakładanej warstwy 0,9 - 5,00 mm w dwóch kolorach – oznakowanie niebieskie i oznakowanie białe,

 1. Projekt docelowej organizacji ruchu powinien zawierać:

a)   plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy;

b)    plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu; w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali;

c)    zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

d)     opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;

e)      nazwisko i podpis projektanta.

 1. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest do:

a)   uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektów stałej organizacji ruchu,

b)    uzyskania opinii wymaganych do uzyskania zatwierdzenia projektów organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych,

c)   uzyskania uzgodnienia stałych projektów organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.

 1. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.
 2.  Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 3.  Wymagany termin realizacji umowy: 14 dni od momentu podpisania umowy  
 4.  Wymagany termin płatności: 30 dni
 5.  Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena
 6.  Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

a)   formularz oferty według wzoru załączonego do zaproszenia,

b)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i Informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru dla ewidencji (o ile dotyczy)

 1. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,

 

 

 1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom, o najniższej.
 2. Termin złożenia oferty: 17.08.2020r. godz. 10.00
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Justyna Paździerska, Inspektor Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, pokój nr 9, Tel: (42) 211-11-73 wew. 130
 4. Informacje dotyczące zawierania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę
  w sprawie zamówienia.

 

 

                                               …..........................................................

 

                                             (w imieniu Zamawiającego)

 

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty

2. Klauzula RODO

3. Wykaz osób

4. Załączniki graficzne

 

 

PROTOKÓŁ  - NAJLEPSZA OFERTA Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości równej lub przekraczającej 10.000,00 zł netto
do wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy

 

Pełna nazwa, siedziba zamawiającego:

Gmina Konstantynów Łódzki,

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie zadań w zakresie organizacji ruchu drogowego
w Konstantynowie Łódzkim według następujących części:

CZĘŚĆ I

A)    Malowanie przejść dla pieszych metodą grubowarstwową, farbą odblaskową oraz odnowienie oznakowania poziomego we wskazanych lokalizacjach,

B)    Malowanie przejść dla pieszych metodą grubowarstwową, farbą odblaskową oraz odnowienie oznakowania poziomego P-13 zgodnie z załącznikiem graficznym we wskazanych lokalizacjach,

CZĘŚĆ II

Zaprojektowanie i wdrożenie docelowych organizacji ruchu pozytywnie zaopiniowanych przez Zarządcę Dróg i uzgodnionych przez Zarządcę ruchu, w zakres których wchodzi zakup oraz montaż luster drogowych, oznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (oznaczenie pionowe i poziome) oraz malowanie przejścia dla pieszych z następującą lokalizacją

       CZĘŚĆ III

Opracowanie docelowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 710 (część południowa
na odcinku od km 7+208 do km 7 + 329 oraz od km 7+364 do km 7+399 oraz w części północnej na odcinku od km 7+200 do km 7+271) wraz z uzgodnieniami z Zarządcą drogi oraz Zarządcą ruchu.

 

 1. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę łącznie (część I, część II, część III: 43 000,00zł netto.
 2. Opis przedmiotu zamówienia przygotowała: Agnieszka Gruszczyńska, Justyna Paździerska

 

 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonała: Agnieszka Gruszczyńska, Justyna Paździerska w dniu
  10 sierpnia 2020 roku na podstawie:

 

1)    średnich cen rynkowych przedmiotu zamówienia*,

2)    analizy wydatków z ubiegłego roku budżetowego*,

3)    kosztorysu inwestorskiego*,

4)    ………………………………………………………………………………………….

 

Zaproszenie do składania ofert było zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim

 

 1. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

(liczba porządkowa, nazwa firmy, siedziba, cena z VAT lub inne kryteria wyboru oferty)

 

 

L.p.

Składający ofertę:

Część

Cena brutto

1.

Amba Color S.C, ul. Arkuszowa 48, 01-934 Warszawa

Część I  -           A i B

35 608,50zł

2.

KEMY SP. Z O.O, ul. Konstantynowska 24/26, 94-3030 Łódź

Część I –             A i B

39 360,00zł

3.

KEMY SP. Z O.O, ul. Konstantynowska 24/26, 94-3030 Łódź

Część II

30 504,00zł

 

 

 1. Informacja o ofertach odrzuconych, nieprawidłowych (nr oferty, nazwa i siedziba wykonawcy, przyczyna odrzucenia)

 

1

Budovia Infrastruktura, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź

Część III

2457,54zł

 

Oferta złożona po terminie.

 

 1. Wskazanie (nr oferty, nazwa i siedziba wykonawcy) i uzasadnienie wyboru najkorzystniejszego wykonawcy w części I (A i B)

 

L.p.

Składający ofertę:

Część

Cena brutto

1.

Amba Color S.C, ul. Arkuszowa 48, 01-934 Warszawa

Część I –             A i B

35 608,50zł

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert, jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a zaproponowana przez Wykonawcę cena jest najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert. Przedmiotowa kwota mieści się w szacunkowej wartości jaką jednostka przeznaczyła na zrealizowanie tego zadania

 

CZĘŚĆ II – PRZYSTĄPIENIE DO NEGOCJACJI ZE SKŁADAJĄCYM OFERTĘ

 

 

W dniu 19 sierpnia 2020r. Zamawiający przystąpił do negocjacji ze składającym ofertę – firmą Kemy Sp. z o.o. w zakresie ceny.

W zakresie ceny części II przedmiotu zamówienia sprawy IIT.271.21.2020.AG -  złożona oferta (30 504,00zł brutto).

Propozycja Zamawiającego  - 23 000,00zł brutto,

Propozycja Wykonawcy – 23 665,20 zł brutto.

 

L.p.

Składający ofertę:

Część

Cena brutto złożona w ofercie

Cena brutto po negocjacjach

1

KEMY SP. z o.o., ul. Konstantynowska 24/26, 94-3030 Łódź

Część II

30 504,00zł

 

23 665,20 zł

 

Zamawiający przyjmuje zadeklarowaną przez Wykonawcę cenę w negocjacjach uznając
ją za korzystną w porównaniu do złożonej oferty. (protokół z negocjacji w załączeniu).

 

 

CZĘŚĆ III –  POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

W części III złożono jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu ze względu na złożenie jej po terminie wskazanym w zaproszeniu.  

 

 

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyli:

(imię, nazwisko i stanowisko pracowników)

 

Tomasz Wójcicki – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

Agnieszka Gruszczyńska – Inspektor Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

Justyna Paździerska  - Inspektor Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

Elżbieta Pawlak – Pracownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

 

 

Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania zatwierdzam/nie zatwierdzam*

 

 

                                                                                                                                    …......................................................

                                                (data i podpis Burmistrza)

 (*) niepotrzebne skreślić

Metryka

sporządzono
2020-08-12 przez Gruszczyńska Agnieszka
udostępniono
2020-08-12 00:00 przez Gruszczyńska Agnieszka
zmodyfikowano
2020-08-24 12:51 przez Gruszczyńska Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
419
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.